อิหฺรอม (การเริ่มเข้าสู่พิธีอุมเราะฮฺหรือหัจญ์)

คำอธิบาย

บทความว่าด้วยการครองอิหฺรอม ประกอบด้วย ความหมายอิหฺรอม สาเหตุที่ต้องครองอิหฺรอม ขอบเขตของหะร็อมมักกะฮฺ วิธีการเนียตเริ่มครองอิหฺรอม วิธีการตัลบิยะฮฺ ความประเสริฐของการตัลบิยะฮฺ สิ่งที่ผู้ประกอบพิธีหัจญ์จำเป็นต้องกระทำ สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ครองอิหฺรอม สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ครองอิหฺรอมไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรี หุก่มของสตรีที่ครองอิหฺรอมที่มีรอบเดือน สิ่งที่ผู้ครองอิหฺรอมสามารถกระทำได้ สิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อผู้ครองอิหฺรอมในกรณีที่เสียชีวิต

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

ความหมายอิหฺรอม

สาเหตุที่ต้องครองอิหฺรอม

ขอบเขตของหะร็อมมักกะฮฺ :

วิธีการเนียตเริ่มครองอิหฺรอม

วิธีการตัลบิยะฮฺ

ความประเสริฐของการตัลบิยะฮฺ

สิ่งที่ผู้ประกอบพิธีหัจญ์จำเป็นต้องกระทำ

สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ครองอิหฺรอม

สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ครองอิหฺรอมไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรี

หุก่มของสตรีที่ครองอิหฺรอมที่มีรอบเดือน

สิ่งที่ผู้ครองอิหฺรอมสามารถกระทำได้

สิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อผู้ครองอิหฺรอมในกรณีที่เสียชีวิต

ส่งฟีดแบ็ก