ความมหัศจรรย์ในทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน

คำอธิบาย

หนึ่งในจำนวนหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่มีปรากฏในมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เช่น อัลกุรอานกับการพัฒนาตัวอ่อนของมนุษย์ อัลกุรอานที่ว่าด้วยเทือกเขา การกำเนิดจักรวาล สมองของมนุษย์ การเกิดเมฆฝน ทะเลและแม่น้ำ เป็นต้น

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา

> > > >

ก) พระคัมภีร์กุรอานกับการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์

ข) พระคัมภีร์กุรอานที่ว่าด้วยเทือกเขา

ค) พระคัมภีร์กุรอานว่าด้วยจุดกำเนิดของจักรวาล

ง) พระคัมภีร์กุรอานว่าด้วยสมองส่วนหน้าของมนุษย์

จ) พระคัมภีร์กุรอานว่าด้วยทะเลและแม่น้ำ

ฉ) พระคัมภีร์กุรอานว่าด้วยทะเลลึกและคลื่นใต้น้ำ

ช) พระคัมภีร์กุรอานว่าด้วยกลุ่มเมฆ

ซ) ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องปาฏิหาริย์ทางวิทยาศาสตร์ในพระคัมภีร์กุรอาน

ส่งฟีดแบ็ก