อัล-หัจญ์รฺ การอายัดทรัพย์

คำอธิบาย

อธิบายความหมายและเคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)การบัญญัติการหัจญ์รฺ (อายัด) ประเภทยของการหัจญ์รฺ บัญญัติว่าด้วยบุคคลล้มละลาย ผู้ที่ไม่มีความสามารถจะชดใช้หนี้สิน ความประเสริฐของการยืดเวลาให้แก่ลูกหนี้ที่ยากจน หุก่มผู้ที่พบทรัพย์สินของตนอยู่กับบุคคลล้มละลาย หุก่มการหัจญ์รฺทรัพย์สินของเด็กและคนวิกลจริต การหัจญ์รฺทรัพย์สินของเด็กจะสิ้นสุดลงเมื่อใด และ เมื่อใดที่การหัจญ์รฺฺทรัพย์สินคนวิกลจริตหรือคนเสมือนไร้ความสามารถจะสิ้นสุดลง? จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

ความหมายของอัล-หัจญ์รฺ หรือการอายัดทรัพย์

เคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)การบัญญัติการหัจญ์รฺ (อายัด)

การหัจญ์รฺทรัพย์สินนั้นมีอยู่ 2 ประเภท

บัญญัติว่าด้วยบุคคลล้มละลาย

ผู้ที่ไม่มีความสามารถจะชดใช้หนี้สิน

ความประเสริฐของการยืดเวลาให้แก่ลูกหนี้ที่ยากจน

หุก่มผู้ที่พบทรัพย์สินของตนอยู่กับบุคคลล้มละลาย

หุก่มการหัจญ์รฺทรัพย์สินของเด็กและคนวิกลจริต

การหัจญ์รฺทรัพย์สินของเด็กจะสิ้นสุดลงโดยสองสิ่งต่อไปนี้

เมื่อใดที่การหัจญ์รฺทรัพย์สินคนวิกลจริตหรือคนเสมือนไร้ความสามารถจะสิ้นสุดลง?

ส่งฟีดแบ็ก