อัล-วะดีอะฮฺ (การฝากทรัพย์)

คำอธิบาย

อธิบายความหมายของ อัล-วะดีอะฮฺ (การฝากทรัพย์) เคล็ดลับ(วิทยปัญญา)ในการบัญญัติการฝาก หุก่มของการฝากทรัพย์ หุก่มการรับฝาก การประกันของฝาก การส่งคืนสิ่งที่รับฝาก จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

อัล-วะดีอะฮฺ (การฝากทรัพย์)

เคล็ดลับ(วิทยปัญญา)ในการบัญญัติการฝาก

หุก่มของการฝากทรัพย์

หุก่มการรับฝาก

การประกันของฝาก

การส่งคืนสิ่งที่รับฝาก

ส่งฟีดแบ็ก