แปล: อันวา สะอุ

ตรวจทาน: อุษมาน อิดรีส

แหล่งอ้างอิง:

www.islamweb.net

คำอธิบาย

บทความแนะนำกลุ่มอะชาอิเราะฮฺโดยสรุป อาิทิ นิยามกลุ่ม ผู้ก่อตั้งแนวคิด คุณลักษณะเฉพาะ ปราชญ์ในแนวคิดนี้ และบททบทวนบางประการเกี่ยวกับแนวความคิดของกลุ่ม

ส่งฟีดแบ็ก