การคุชูอฺในละหมาด

คำอธิบาย

กล่าวถึงความสำคัญของการคุชูอฺ หรือการมีสมาธิในการละหมาด โดยอธิบายให้เห็นถึงคุณค่าของการคุชูอฺ และแจกแจงสาเหตุต่างๆ ที่จะทำให้ได้มาซึ่งความคุชูอฺ ตามที่มีคำสอนจากอัลกุรอานและหะดีษ รวมถึงอธิบายสภาพของผู้ละหมาดในระดับต่างๆ และผลที่จะได้รับจากการละหมาดตามระดับนั้นๆ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก