27 ผลอันตรายของการซินา

คำอธิบาย

อธิบายความเลวร้ายที่เป็นผลพวงจากการซินา หรือการผิดประเวณี โดยสรุปมาเป็นข้อๆ มากกว่ายี่สิบข้อ เช่น การผิดประเวณีทำให้ศาสนาของบุคคลหนึ่งไม่สมบูรณ์ การผิดประเวณีทำให้ไม่รู้สึกตระหนักถึงการมีอุปนิสัยดีที่ การผิดประเวณีทำให้เสียเกียรติและศักดิ์ศรีของตน การผิดประเวณีทำให้ความห่วงใยระหว่างกันลดน้อยลง การผิดประเวณีจะนำมาซึ่งความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺ การผิดประเวณีทำให้ใบหน้าไม่มีรัศมี การผิดประเวณีทำให้หัวใจมืดบอดและไม่มีแสงสว่างในจิตใจ การผิดประเวณีจะนำมาซึ่งความยากจนอย่างต่อเนื่อง การผิดประเวณีทำให้สูญเสียความบริสุทธิ์ และทำให้ตกต่ำในสายตาของอัลลอฮฺ และสายตาของมนุษย์ เป็นต้น

Download
ส่งฟีดแบ็ก