ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัช-ชัมสฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัช-ชัมสฺ ว่าด้วยการสาบานของอัลลอฮฺกับสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างมาบางประการ เป็นการสาบานที่ต้องการสื่อให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นที่พระองค์ต้องการกล่าวถึงหลังจากนั้น นั่นคือการเอาใจใส่ต่อหัวใจและการปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในครรลองของคำสั่งแห่งพระผู้อภิบาล ไม่ฝ่าฝืนและปฏิเสธเยี่ยงกลุ่มชนษะมูดที่พระองค์ยกตัวอย่างในสูเราะฮฺนี้ ซึ่งต้องประสบกับการลงโทษอันเจ็บปวดเนื่องด้วยการทรยศต่อคำมั่นสัญญาที่ได้ให้กับอัลลอฮฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก