• PDF

  สิทธิของเศาะหาบะฮฺที่ประชาชาตินี้ต้องมอบให้ เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีความสำคัญในประเด็นสิทธิของเศาะหาบะฮฺ ซึ่งได้กล่าวถึงนิยามของเศาะหาบะฮฺ ตำแหน่งที่สูงส่งและสถานะที่ยิ่งใหญ่ของเศาะหาบะฮฺ และอธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ศรัทธาต้องมอบให้แก่พวกเขา อันเนื่องมาจากพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดหลังจากบรรดานบี พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

 • PDF

  หนังสือ "หิศนุลมุสลิม มิน อัซการฺ อัลกิตาบ วัสสุนนะฮฺ" ถือเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่ได้รวบรวมบทดุอาอ์และบทซิกิรประจำวันในหมวดต่างๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งสามารถปกป้องมุสลิมจากชัยฏอนและญิน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบ่าวกับอัลลอฮฺให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 • PDF

  ในที่สุดข้าพเจ้าได้ประจักษ์ในสัจธรรม (ฉบับย่อ) เป็นหนังสือที่ทำการศึกษาวิเคราะห์และวิพากษ์วิธีการอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการของนักเขียนชีอะฮฺ ดร.มุฮัมมัด อัต-ติญานี อัส-สะมาวี ในหนังสือ “ในที่สุดข้าพเจ้าได้รับทางนำ” ที่เขียนกล่าวหาบิดเบือนหลักฐานของชาวซุนนี ในประเด็นต่างๆ ที่ชาวชีอะฮฺเห็นค้านกันกับแนวทางที่ถูกต้องของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ การวิพากษ์นี้ทำโดยหลักวิชาการซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกบิดเบือนโดยนักเขียนชีอะฮฺผู้นี้

 • PDF

  ชัยคฺ อะลี บินอับดุรเราะหฺมาน อัล-หุซัยฟี หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวคุฏบะฮฺวันศุกร์ในหัวข้อ “หนึ่งในการงานของหัวใจ คือความกลัวและความหวัง” ซึ่งเป็นคุฏบะฮฺที่มีการกล่าวถึงการงานที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับมัน และในจำนวนการงานที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ การกลัวต่ออัลลอฮฺ และการหวังต่อผลตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา และสภาพที่แตกต่างของผู้ศรัทธาระหว่างความกลัวและความหวัง ในขณะที่ยังมีชีวิตในโลกนี้ และช่วงขณะก่อนที่จะจากลาโลกนี้ไป

 • PDF

  อธิบายหลักฐานจากอัลกุรอานที่ชี้อย่างชัดเจนว่าการเข้าสวรรค์นั้นจะต้องประกอบด้วยความศรัทธาและการปฏิบัติความดี โดยได้รวบรวมคุณงามความดีจำนวนสี่สิบประการตามที่ปรากฏในหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งล้วนเป็นความดีงามที่มุสลิมสามารถจะเอามาปฏิบัติได้ในชีวิตของตนเอง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นสวนสวรรค์จากอัลลอฮฺ ด้วยการยึดมั่นและทำอะมัลต่างๆ เหล่านั้นอย่างจริงจังให้สมบูรณ์

 • PDF

  การดะอฺวะฮฺไปสู่วิถีของชาวสะละฟุศศอลิหฺ ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีความสอดคล้องกับพวกเขาในเรื่องหลักยึดมั่นศรัทธาเพียงอย่างเดียว ตามที่หลายต่อหลายคนเข้าใจกัน –แม้ว่าหลักยึดมั่นศรัทธานั้นคือหลักการสำคัญประการแรกและมีความสำคัญมากที่สุดก็ตาม- ซึ่งที่จริงแล้วเราต้องมีความสอดคล้องกับพวกเขาในทุกแง่มุมของศาสนาที่ยิ่งใหญ่นี้ ไม่ว่าจะในเรื่องหลักยึดมั่นศรัทธา หลักบัญญัติต่างๆ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน และอื่นจากนี้ เพราะวิถีของชาวสะละฟุศศอลิหฺที่เรากำลังเรียกร้องผู้คนไปสู่มันนั้นไม่ใช่เป็นความรู้ที่มีอยู่ในสมองเพียงอย่างเดียว แต่มันได้หมายรวมถึงวิถีของพวกเขาทั้งในเรื่องอะกีดะฮฺ ความคิด อุปนิสัย และจริยธรรมอันดีงามทั้งหลาย ใช่แต่เท่านั้นยังหมายรวมถึงทุกคำพูดและการกระทำต่างๆ อีกด้วย

 • PDF

  การยืนหยัดให้มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺนั้น ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่พึงมีในตัวของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความจริงใจและต้องการดำรงอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงด้วยความแน่วแน่และได้รับการชี้นำ หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เปี่ยมไปด้วยการนำเสนอข้อแนะนำถึงวิธียืนหยัดให้มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺที่ดียิ่ง รวมทั้งได้กล่าวถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องมีการยืนหยัด พร้อม ๆ กับการนำเสนอเคล็ดลับในการเผชิญกับมัน

 • PDF

  มุสลิมะฮฺหลายคนที่มีประจำเดือนในเดือนเราะมะฎอนและไม่สามารถถือศีลอด อาจจะมีความกังวลใจและเสียใจเพราะคิดว่าตนไม่มีโอกาสได้ตักตวงความดีงามต่างๆ ในเดือนที่ประเสริฐนี้ หรือบางคนอาจจะละเลยไม่สนใจสิ่งใดๆ ทั้งสิ้นเพราะคิดว่าโอกาสไม่เอื้ออำนวย ข้อมูลชิ้นนี้จะทำให้เราเห็นว่า ยังมีกิจวัตรต่างๆ อีกมากมายที่หญิงมีประจำเดือนสามารถปฏิบัติเพื่อขวนขวายผลบุญจากอัลลอฮฺแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ก็ตาม

 • PDF

  บทความวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺ ซึ่งสามารถลบล้างคำครหาของผู้ที่พยายามกล่าวหาว่าเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺนั้นเป็นศัตรูกัน เพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชาติอิสลามโดยไร้ซึ่งจริยธรรมและศีลธรรม หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายชี้แจงความเข้าใจผิดดังกล่าวอย่างเป็นวิชาการ ครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ ข้อบ่งชี้เรื่องความสัมพันธ์ในด้านการตั้งชื่อ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงาน ข้อบ่งชี้ของความสัมพันธ์ในด้านการยกย่องระหว่างกัน เป็นต้น

 • PDF

  กล่าวถึงหลักต่างๆ ทั้งสิบประการที่จะช่วยให้มุสลิมมีความยืนหยัด ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตพบกับความเปี่ยมสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และยังทำให้บ่าวคนหนึ่งประสบกับความสำเร็จและทำให้กิจการงานของเขาเป็นสิ่งที่ดีงาม จึงสมควรอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ย้ำเตือนตัวเองและผู้ที่มีความปรารถนาในชีวิตที่เปี่ยมสุขที่จักต้องเอาใจใส่ต่อการยืนหยัดอย่างจริงจัง เรียนรู้(ในภาคทฤษฎี)และแสดงออกให้เห็นด้วยการปฏิบัติ และให้มันปักหลักอย่างมั่นคงตราบที่ชีวิตจะหาไม่ พร้อมๆ กับการวอนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ

 • PDF

  บทความที่นำเสนอภาพของสวนสวรรค์อันงดงาม เพียบพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้มุสลิมมีความพยายามและทุ่มเททำความดีอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้ได้รับสวรรค์เป็นผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ

 • PDF

  หนังสือเล่มบางเล่มนี้เป็นการคัดสรรข้อคิดต่างๆ รวมถึงถ้อยคำนะศีหะฮฺจากเหล่าสะลัฟ อัศศอลิหฺ ที่ท่านอิบนุเราะญับ อัลหัมบะลีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้รวบรวมไว้ในหนังสือ “ญามิอฺ อัลอุลูม วัลหิกัม” ซึ่งเนื้อหาเป็นการถ่ายทอดถ้อยคำของเหล่าศอลิฮีนผู้ทรงคุณธรรม ที่ได้ทำความเข้าใจตัวบทหะดีษที่เป็นประหนึ่งสารานุกรมความรู้และปรัชญาของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และนำไปสู่วิถีปฏิบัติของพวกเขา แล้วได้ถ่ายทอดถ้อยคำอันล้ำค่าเหล่านั้นให้เราได้เรียนรู้ และเป็นตัวช่วยในการแนะนำหนทางที่จะได้ลิ้มรสความหอมหวานของอีหม่านและสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีงาม

 • PDF

  จุลสารเล็กๆ อันทรงคุณค่าที่กล่าวถึงภารกิจหนิ่งวันของผู้ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ซึ่งควรแก่การเอาใจใส่และมุ่งมั่นปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งความดีงามอันมากมายในเดือนนี้ เริ่มตั้งแต่เช้าที่เจตนาถือศีลอด เรื่อยมาถึงตอนกลางวันช่วงที่ทำงาน จนถึงช่วงเวลาการละศีลอด การทำศาสนกิจยามค่ำคืน การพักผ่อน และตื่นขึ้นมาในช่วงท้ายของคืน พร้อมระบุเป้าประสงค์บางประการที่จะได้รับในการต้อนรับเราะมะฎอนอันทรงเกียรตินี้

 • PDF

  บทความที่ชนะการประกวดเขียนบทความในโครงการ “แบบฉบับความยิ่งใหญ่ของท่านนะบีมุฮัมมัดและความประเสริฐของบรรดาศอฮาบะฮ์” เป็นอันดับที่ 3 จัดโดย ฝ่ายศาสนา และ วัฒนธรรม สถานทูตซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย กล่าวถึงสาเหตุต่างๆ อันเป็นมูลเหตุที่ทำให้ผู้ศรัทธาจำเป็นต้องรักและให้เกียรติบรรดาเศาะหาบะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก