• MP3

    ผู้บรรยาย : อัดนาน ชูศรีอ่อน

    คุฏบะฮฺวันศุกร์ : กล่าวถึงความประเสริฐของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์และผู้มีความรู้ และมารยาทที่นักเรียนนักศึกษาควรปฏิบัิติต่อครูของตน ด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ไม่แสดงนิสัยที่ไม่เหมาะไม่ควร

ส่งฟีดแบ็ก