• PDF

    นักเขียน : อัดนาน นาแซ ตรวจทาน : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

    สวรรค์นั้นเป็นที่พำนักแห่งความสุขอันถาวร ผู้ใดที่เข้าสวรรค์ นั่นแสดงถึงการที่คนผู้นั้นมีสิทธิอันสมควรที่จะได้รับการตอบแทนอันเหมาะสมกับตำแหน่งของเขาและการงานความดีที่เขาได้ปฏิบัติบนโลกดุนยา ซึ่งการตอบแทนนี้จะถูกเตรียมไว้สำหรับทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเท่าเทียมกัน เพราะตามหลักการศาสนานั้นทั้งชายหญิงจะไม่มีความแตกต่างกันในผลบุญหรือการตอบแทนในการกระทำความดี อย่างไรก็ตามอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องความเหลื่อมล้ำของผลตอบแทนในสวรรค์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง บทความชิ้นนี้จะช่วยคลายข้อสงสัยนั้นให้คุณ

  • PDF

    นักเขียน : อัดนาน นาแซ ตรวจทาน : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

    ศาสนาอิสลามถือว่าชิริกหรือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺนั้นเป็นความชั่วที่ร้ายแรงที่สุดและเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาบาปทั้งหลาย แต่ก็มีมุสลิมบางส่วนที่ได้กระทำชิริกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเข้าใจผิดๆ บทความชิ้นนี้จะช่วยให้คำอธิบายถึงตัวอย่างของการชิริกที่มีให้เห็นในสังคมมุสลิม พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ รวมถึงชิริกบางประการที่อาจจะมองไม่ออกว่าเป็นชิริก เช่น การเปลี่ยนบทบัญญัติของอัลลอฮฺจากฮะรอมให้เป็นฮาลาลและจากฮาลาลให้เป็นฮะรอม เชื่อว่ามีกฎหมายอื่นหรือธรรมนูญอื่นเหมือนกันหรือดีกว่ากฎหมายของอัลลอฮฺ และอธิบายพิษภัยที่ร้ายแรงหรือโทษของการชิริก

ส่งฟีดแบ็ก