เหตุแห่งการแต่งตั้งศาสนทูต

คำอธิบาย

อธิบายเหตุผล วิทยปัญญา ของการแต่งตั้งบรรดาศาสนทูต และอธิบายแนวทางการเชิญชวนของศาสนทูต

ส่งฟีดแบ็ก