ศาสนาแห่งสัจธรรม

คำอธิบาย

อะไรคือหลักเกณฑ์การพิจารณาศาสนาที่เที่ยงแท้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างและผู้ถูกสร้าง

ส่งฟีดแบ็ก