• Kötü Komşuluk Türkçe

  PDF

  Allah Teâlâ, Kitabı Kur’an-ı Kerim’de bizden komşuyu gözetmemizi (onun haklarına riâyet etmemizi) vasiyet ederek şöyle buyurmuştur: "Allah’a ibâdet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi, işçi ve benzerlerine) iyi davranın. Allah, kendini beğenen ve dâima övünen kimseyi sevmez.".

 • PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim Çeviri : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

  Bu makale, Ramazan orucundan sonra tutulması sünnet olan 6 günlük Şevval ayı orucuyla ilgili birtakım meseleleri içermektedir.

 • PDF

  Bu makale, Ramazan gecelerini ibâdetle geçirmenin fazîleti hakkındadır.

 • PDF

  Bu makale, değerli âlim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz’ın Ramazan ayı münasebetiyle İslâm ümmetine bir nasihatıdır.

 • PDF

  Âyet ve hadisler;Allah Teâlâ’nın, bu ümmete dînini kemâle erdirdiğine ve üzerine nimetini tamamladığına açıkça delâlet etmektedir.Allah’ın Peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-, apaçık tebliğ etmeden ve Allah Teâlâ’nın dîn olarak kıldığı söz ve fiillerden oluşan her şeyi bu ümmete açıklamadan vefât etmemiştir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, kendisinden sonra insanların ihdas edip (uydurup) İslâm’a nisbet edecekleri söz ve fiillerin hepsinin, -hedef ve gâyesi güzel olsa bile- ihdas eden kimseye iâde olunacağını açıkça belirtmiştir.

 • PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in kaleme aldığı bu makâle, Gazze’ye Özgürlük Filosuna yahudi siyonist askerlerinin düzenlediği askeri operasyon hakkındadır.

 • PDF

  Bu makale, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat müslümanlarının İsa -aleyhisselâm- hakkındaki inancını içermektedir.

 • PDF

  Bu makalede, Kur’an, sünnet ve İslâm ümmetinin ilk müslümanlarının oybirliğiyle sâbittir ki, Allah Teâlâ’nın yedi kat semâsının üzerinde Arş’ının üzerine kurulmuştur (istivâ etmiştir.) O, en yücedir ve O, her şeyin üzerindedir. O’nun üzerinde hiçbir şey yoktur.

 • PDF

  Bu makale, salih amelin şartlarını Kur’an-ı Kerim’den âyetlerle açıklamaktadır.

 • PDF

  Bu makale Receb ayı hakkındaki şu bilgileri içermektedir: Receb ayının haram aylardan sayılması, Receb diye adlandırılmasının sebebi, haram aylarda savaşmanın hükmü, Receb ayının ilk on gününde kesilen kurban olan Recebiye’nin hükmü, Receb ayında oruç tutmanın ve umre yapmanın hükmü ve Receb ayı hakkında dînde çıkarılan bid’atlar...

 • PDF

  Şâirin: Kötülüğü; kötülük için değil, fakat ondan korunmak için bildim. Kötülüğü iyilikten bilemeyen (ayırt edemeyen) kimse ona düşer." Dediği gibi, müslümanın hakkı bildikten sonra ondan uzak durabilmesi için bâtılı da bilmesi gerekir. Nitekim Huzeyfe b.el-Yemân -Allah ondan râzı olsun- şöyle derdi: (( كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ  عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي.)) "İnsanlar, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e iyilik hakkında sorarlardı.Ben ise, (insanlar arasında vukû bulabilecek fitnelerin) bana ulaşmasından endişe ettiğim için O’na şer hakkında sorardım."

 • PDF

  Ey müslüman! Bilmelisin ki -Allah beni ve seni hayırlı amellerde muvaffak kılsın-, cehennem azabından kurtulacak fırka,Ehl-i sünnet vel-cemaatin akîdesi olan İslâm akîdesinin esasları şunlardır: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine, âhiret gününe, kaderin hayır ve şerrine îmân etmektir.Bu esaslara Kur’an ve sünnetten birçok nas delâlet etmiş, İslâm ümmeti de bu esaslar üzerinde oybirliğine varmıştır.Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:"Allah katında, (namazda iken Allah’ın emri olmadan) doğu veya batıya yönelmeniz iyilik değildir.İyiliğin her türlüsü o kimsenin yapmış olduğu iyiliktir ki, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere îmân eder."

 • PDF

  Biliniz ki -Allah beni ve sizi hayırlı amellerde muvaffak kılsın-, anlamını, üzerine bina olunan şeyleri, sonra büyük ve küçük şirk gibi, ona aykırı olan, onu bozan ve geçersiz kılan veya onun kemâlini noksanlaştıran şeyleri bilmesi için, her müslümanın İslâm akîdesini öğrenmesi gerekir.

 • PDF

  Müslümanın, Allah Teâlâ’nın kendisine İslâm akîdesini öğrenmeyi ve bu akîdeye sımsıkı sarılmayı lutfetmesinden sonra küfür ve şirk karanlığından İslâm nûruna çıkarması için insanları bu akîdeye dâvet etmesi gerekir.Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:"O halde her kim, tâğûtu inkâr eder ve Allah’a îmân ederse, kopmayan sağlam kulpa sarılmıştır. Allah, (kullarının dediklerini) hakkıyla işitir, (onların yaptıklarını ve niyetlerini) iyi bilir.Allah, (yardımı, tevfiki ve korumasıyla) mü’minlerin dostudur.Onları (küfür) karanlıklarından (îmân) nûruna çıkarır.İnkâr edenlere gelince, onların dostları da tâğûttur, onları (îmân) nûrundan (küfür) karanlıklarına götürür.İşte bunlar, cehennemlik olanlardır. Onlar orada (ebedî) olarak kalıcıdırlar."

 • İslâm Akidesi Türkçe

  PDF

  Allah Teâlâ’nın, elçilerini gönderdiği, kitaplarını indirdiği, cinler ve insanlar olmak üzere bütün yarattıklarına farz kıldığı şey, İslâm akîdesidir.Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: "Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım. Ben, onlardan ne bana bir rızık vermelerini, ne de beni doyurmalarını istiyorum. Şüphesiz ki (kullarına) rızık veren, güç ve kuvvet sahibi ancak Allah’tır."

 • PDF

  Ey namazı terk eden!! Sen, kendini ne zannediyorsun? Sen, seni yaratan ve sana şekil veren Rabbine secde etmekten alıkoyacak kadar O’ndan müstağnî misin? O’na ihtiyacın yok mudur? Kibir, seni Rabbinin huzurunda zelîl ve huşû ile durmaya tenezzül etmeyecek bir duruma mı getirdi? Sen, kişinin, İslâm dîninden sarılabileceği son şeyin namaz olduğunu (âhir zamanda İslâm’da onun dışında başka bir ibâdetin kalmayacağını), eğer onu kaybederse, dîninin tamamını kaybedeceğini bilmez misin?

 • PDF

  İslâm şeriatında bir kimsenin, belirli bir gün veya zamanda yalan söylemesinin ve söylemiş olduğu sözleri dilediği şekilde haber vermesinin câiz olduğuna dâir hiçbir şey gelmemiştir. İnsanlar arasında yaygın hâle gelen ve "1 Nisan Şakası" olarak adlandırılan ve güneş yılının dördüncü ayının ilk günü olan 1 Nisan’da dînî bir ölçüyle bağdaşmayan gelişigüzel yalan söylemenin câiz olduğunu iddiâ etmeleri, yalanın bir türüdür.

 • PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim Çeviri : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

  Bu makale, erkeklerle namahrem kadınların aynı ortamda bulunması ve birbirleriyle tokalaşması konusundaki birtakım mesele ve hükümlerini içermektedir.

 • PDF

  Safer ayı hakkındaki bu makale, şu noktaları içermektedir: - Câhiliye arapları tarafından bu ayda yapılan şeyler. - Câhiliye halkının, İslâm şeriatına aykırı olan hareketleri. - Bu ayda, İslâm’a mensup kimselerde bulunan bid’atlar ve bâtıl inançlar. - Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in hayatında bu ayda meydana gelen savaşlar ve önemli olaylar. - Safer ayı hakkında gelen uydurma ve yalan hadisler.

 • PDF

  Bu makale, Âşûrâ günü orucu ile Muharrem ayında çokça nâfile oruç tutmanın fazîletini, Muharrem’in dokuzuncu ve onuncu günü oruç tutmanın müstehap oluşunu ve bunun hikmetini açıklamaktadır.Daha sonra sadece Âşûrâ günü oruç tutmanın hükmünü, sonra üzerinde Ramazan ayından kaza borcu olan kimsenin Âşûrâ orucunu tutmasının hükmünü, ardından da bu günde yapılması müstehap olan amelleri ve bu günde işlenen birtakım bid’atları açıklamaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli