Giới thiệu chung

Qur’an & Sunnah Là Cuộc Sống Của Người Muslim: Bài thuyết giảng thứ sáu được chuyển ngữ sang tiếng Việt nói về tầm quan trọng của Qur’an và Sunnah đối với cuộc sống của Người Muslim, đây là hai nguồn gốc ánh sáng, là kim chỉ nam hướng tín đồ Muslim đi đúng đường và bình an đến với Allah.

Thông tin phản hồi