Nghi thức dâng lễ Salah bắt buộc

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Chỉ ra giờ giấc dâng lễ Salah bắt buộc và hướng dẫn cách dâng lễ và những điều cấm trong dâng lễ.

Thông tin phản hồi