Văn Hóa Chào Salam

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Văn Hóa Chào Salam: Khuyến khích tín đồ Muslim việc chào hỏi nhau lời Salam và giá trị của lời chào đó.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi