Các Bài Học Qúi Từ Hành Hương Hajj & Ân Phước 10 Ngày Đầu Zul Hijjah

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng thứ sáu nêu ra mười một bài học quí rút ra từ hành hương Hajj và giá trị của mười đầu tháng Zul Hijjah (tháng 12).

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này