E Rằng Đó Là Điều Tốt

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Trong cuộc sống bên cạnh với những thành công mà con người đạt được luôn đi kèm với gian truân và mất mác. Lúc này con người dể rơi vào lối suy nghĩ bế tắc, để lấy lại tinh thần mời bạn lắng nghe bài thuyết giảng này.

Thông tin phản hồi