Ảnh hưởng của Tawhid về an toàn

Người thuyết trình : Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony

Giới thiệu chung

Ảnh hưởng của Tawhid về an toàn: Cuộc hội thảo tại Masjid lớn ở Riyadh được Sheikh nói về sự an toàn ở trần gian và ngày sau, các nguyên tố tạo nên an toàn ở trần gian và ngày sau

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi