• PDF

    Tác giả : Sofy Al-Rohman Al-Mubakakfury Thông dịch : Muhammad Husain Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Raw-dho-tul Anwaar về tiểu sử Nabi được tuyển chọn: là một quyển sách với kích thước trung bình, tác giả nói về quyển sách: "Tôi chỉ viết vào quyển sách những đường truyền có thật được giới học giả Ulama chuyên nghành về tiểu sử biết đến, cùng với quá trình nghiên cứu rất kỷ lưỡng và tôi luôn tránh xa những gì thiếu chính xác và bị bóp méo.

Thông tin phản hồi