Các tác phẩm khoa học

Aqiqah Tahaawiya

Aqiqah Tahaawiya là một quyển sách do chính học giả Abu Jafar Ahmad bin Muhammad bin Salaamah Al-Azdi Al-Tahaawi sáng tác, ông đã mất năm 321 H. Quyển sách viết về niềm tin đúng thật của Islam theo nhóm Sunnah và Jamaa-ah và cả bốn trường phái lớn của các Imam lớn của Islam. Để có được văn bản gốc về quyển này xin truy cập đường dẫn

Số lượng các mục: 1

  • PDF

    Tác giả : Abu Ja’far Al-Tohawy Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

    Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah: là quyển sách ngắn gọn súc tích của tác giả nhà thông thái chuyên môn Hadith mang tên: Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salaamah Al-Azdy Al-Tohaawy, ông mất năm 321 H. Đây là quyển sách chứa đựng A’qeedah (niềm tin) của người Muslim đúng theo giới Hadith, nhóm Al-Sunnah và Al-Ja-maa-a’h tìm tòi, niềm tin này được giới Ulama học giả Islam nhận định rằng đã viết đúng theo yêu cầu của bốn vị Imam lớn của Islam (Imam Abu Haneefah, Imam Malik, Imam Al-Shaa-fi-y’ và Imam Ahmad bin Hambal), bởi trong sách hàm chứa nguồn gốc đúng thật của Islam được giới Ulama học giả Islam đồng thống nhất.

Thông tin phản hồi