Các tác phẩm khoa học

Salah

Là tín đồ Muslim đều rõ rằng lễ Salah rất quan trọng trong Islam, nếu không có Salah thì chẳng có Islam, Salah là trụ cột chính của tôn giáo vĩ đại này. Trong mục tập hợp rất nhiều bài viết liên quan đến Salah như định nghĩa, các nền tảng, các điều kiện, cách thức, .... về Salah

Số lượng các mục: 1

  • PDF

    Giới Nabi đã tôn thờ Allah như thế nào ?: Đây là bài viết phân tích về cung cách hành lễ Salah của giới Nabi (Ibrahim, Musa, Ysa và Muhammad) và cung cách hành đạo của họ như thế nào. Thấy rằng tất cả họ đều giống nhau về cung cách và đường lối hành đạo.

Thông tin phản hồi