Các tác phẩm khoa học

 • PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Bốn Thế Giới Cho Một Linh Hồn: Mỗi một linh hồn của con người không phải chỉ tồn tại ở một thế giới trần gian như mọi người chúng ta quan niệm mà thực chất là bốn thế giới khác nhau. Và mỗi một thế giới là một sự tồn tại độc lập riêng biệt. Mỗi người chúng ta hãy bỏ chút ít thời gian ngồi lại để suy nghĩ và nhìn nhận lại bản thân mình qua bốn thế giới mà mình lần lượt phải đi qua.

 • PDF

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Trong bài thuyết giảng này ở phần thứ nhất: nhắc nhở người Muslim về câu kinh: Tất cả mỗi người đều phải nếm cái chết, cái chết là vị khách bước vào nhà của mỗi người dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo... cũng không cần phải xin phép gia chủ, đồng thời nhắc đến một số Hadith đúng thật xung quanh cái chết. Trong phần thứ hai: giải thích niên lịch Hijry của Islam khỏi đầu như thế nào?, kế tiếp kể sơ lược tiểu sử Nabi và cách cư xử của ông Abu Ayyub Al-Ansory khi Nabi đến ở nhà ông trong những ngày đầu đến Madinah.

 • PDF

  Tác giả : Sulaiman Al-Nadway

  Luận án về Muhammad: Gồm tám bài thuyết giảng về tiểu sử Muhammad và luận án về Islam được thuyết trình tại các trường đại học của Ấn Độ, kèm theo các bài học quí rút từ bày thuyết trình: - Thuyết giảng thứ nhất: Về tiểu sử của các Nabi - họ là tấm gương cao quí cho con người - - Thuyết giảng thứ hai: Về tiểu sử Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - dành cho toàn thể loài người. - Thuyết giảng thứ ba: Về tiểu xử về khía cạnh lịch sử. - Thuyết giảng thứ tư: Về tiểu sử về khía cạnh con người hoàn mỹ trong sắp xếp và quản lý cuộc sống giữa đạo và đời. - Thuyết giảng thứ năm: Tiểu sử về khía cạnh tổng quát (Hãy công bố: Nếu các ngươi thương yêu Allah thì hãy noi theo Ta thì các ngươi sẽ được Allah thương yêu các nguoi). - Thuyết giảng thứ sáu: Tiểu sử theo mặt khoa học (Quả thật, trong vị Rasul của Allah là tấm gương cao quí cho các ngươi học hỏi). - Thuyết giảng thứ bảy: Luận án Rusul Islam được gởi đến với toàn cầu. - Thuyết giảng thứ tám: Tiểu sử về mặt khoa học.

Thông tin phản hồi