Các tác phẩm khoa học

 • PDF

  Tác giả : Sulaiman Al-Nadway

  Luận án về Muhammad: Gồm tám bài thuyết giảng về tiểu sử Muhammad và luận án về Islam được thuyết trình tại các trường đại học của Ấn Độ, kèm theo các bài học quí rút từ bày thuyết trình: - Thuyết giảng thứ nhất: Về tiểu sử của các Nabi - họ là tấm gương cao quí cho con người - - Thuyết giảng thứ hai: Về tiểu sử Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - dành cho toàn thể loài người. - Thuyết giảng thứ ba: Về tiểu xử về khía cạnh lịch sử. - Thuyết giảng thứ tư: Về tiểu sử về khía cạnh con người hoàn mỹ trong sắp xếp và quản lý cuộc sống giữa đạo và đời. - Thuyết giảng thứ năm: Tiểu sử về khía cạnh tổng quát (Hãy công bố: Nếu các ngươi thương yêu Allah thì hãy noi theo Ta thì các ngươi sẽ được Allah thương yêu các nguoi). - Thuyết giảng thứ sáu: Tiểu sử theo mặt khoa học (Quả thật, trong vị Rasul của Allah là tấm gương cao quí cho các ngươi học hỏi). - Thuyết giảng thứ bảy: Luận án Rusul Islam được gởi đến với toàn cầu. - Thuyết giảng thứ tám: Tiểu sử về mặt khoa học.

 • MP3

  Người thuyết trình : Muhammad Saaleh Al-Munjid

  Nghĩa vụ của cộng đồng: Islam đã vượt chội Âu châu về việc qui định nghĩa vụ của cộng đồng về mọi khía cạnh, qui định thưởng phạt rõ ràng cho người làm tốt và người bất tuân, một khi không làm tròn nhiệm vụ thì làm cho cộng đồng gặp phải tai ương.

 • Trong những đường lối mà Rasul - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trên khía cạnh toàn diện để bào vệ danh dự Islam, xóa sạch và đập tan mọi lời nói vu khống, hiểu sai lệnh về Islam, dẫn chứng vài thí dụ cho sự việc - bài viết đã được đăng trên tạp chí Trung Đông ngày 3/3/1429 H, với 10696 lượt người xem.

 • PDF

  Giới thiệu sơ lược về Islam: là lời giới thiệu sơ lược toàn bộ về tôn giáo Islam về mọi khía cạnh cùng với phân tích sáu nền tảng cơ bản.

Thông tin phản hồi