Các tác phẩm khoa học

Các nguồn gốc việc giới thiệu về Islam

Số lượng các mục: 1

  • PDF

    Tác giả : Abu Zakkariya Al-Nawawy Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Riyadh Al-Saaliheen - Sự Khuyên Răn -: Đây là quyển sách nổi tiếng của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf Al-Nawawy, Imam mất năm 676 H - cầu xin Allah thương xót ông - đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật.

Thông tin phản hồi