Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Các bài giảng về tín ngưỡng

Số lượng các mục: 1

  • Việt Nam

    DOC

    Chủ bút : Abdul Muhsin Al-Qosim Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

    Ân Phúc Của Tôn Giáo: Đây là bài thuyết giảng do Shaikh Abdul Muhsin Al-Qosim thuyết giảng tại Masjid Al-Nabawy ở Madinah vào thứ sáu ngày 12/3/1431 H, trong bài thuyết giảng động viên người Muslim cố gắng bám lấy tôn giáo Islam, Nó chính là hồng phúc, là ân phước dành cho những ai noi theo tôn giáo, và đây cũng là con đường duy nhất để đến được thiên đàng, cũng trong bài thuyết giảng Shaikh đưa ra thí dụ và bằng chứng cụ thể từ Qur’an và Sunnah.