Oluko : Rafiu Adisa Bello

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

Description

Akosile yi so oro lori ohun ti a npe ni wiwa alubarika bi awon onimimo se se alaye re, leyinnaa o so nipa awon ipin wiwa alubarika eyi ti o pin si meji: eyi ti o leto ati eyi ti ko leto ti oro si tun waye lori awon nkan ti Olohun fi alubarika si ara won ti o si se e leto lati fi won wa alubarika.

Irori re je wa logun