Sise ogbifo: Rafiu Adisa Bello

Description

Ibeere ti o waye ni aaye yi lo bayi pe: iko kan nso wipe: Ko leto ki a maa wa iranlowo ni odo awon anabi Olohun ati awon ore Olohun, iko miran nso wipe: o leto nitoripe ore Olohun ati aayo Re ni awon eniyan yi, ewo ninu iko mejeeji ni o wa lori ododo?

Irori re je wa logun