Sise ogbifo: Rafiu Adisa Bello

Description

Fatwa yi je idahun si ibeere ti awon Musulumi maa n beere nipa lilo awon aaya Al-kurani lati fi se iwosan, yala ki eniyan ka a ni tabi ki o han si ori nkan ti o mo ki o si fo o, leyinnaa ki o mu u.

Irori re je wa logun