Itumo Ki A ni Agboye Esin Islam Pelu Awon Eri

المُفتي :

Sise ogbifo: Rafiu Adisa Bello

الناشر:

نبذة مختصرة

Ibeere nipa itumo "O je dandan ki a mo esin Islam pelu awon eri" ninu tira (Al-usuul as- salaasa) ati ibeere miran.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun