Itan Saabe "Sa’eed ibn ‘Aamir Al-Jumahi" [Ki Ọlọhun yọnu si i] -1

Itan Saabe "Sa’eed ibn ‘Aamir Al-Jumahi" [Ki Ọlọhun yọnu si i] -1

التصانيف العلمية:

نبذة مختصرة

Pataki awọn Sọhaba nipa wipe ẹni abiyi ni wọn ati itan ọkan ninu awọn Sọhaba eyi tii se Sa’eed ibn ‘Aamir Al-Jumahi [Ki Ọlọhun yọnu si i].

Irori re je wa logun