Taani Olohun- 2

Description

Olubanisọrọ tẹsiwaju ninu alaye awọn nkan ti o maa nse akoba fun Taoheed ninu iran Ẹbọ sise ati okunfa re, gẹgẹ bii Mima se ijọsin nibi saare oku, Gbigbẹ saare si inu mọsalaasi, Tita ẹjẹ silẹ fun nkan miran ti o yatọ si Ọlọhun Allah, Wiwa idaabobo tabi iranlọwọ lọdọ nkan miran ti o yatọ si Ọlọhun Allah. Ni akotan, wọn jẹ ki a mọ pe iru awọn nkan bayi le se akoba wiwọ Alujannah Musulumi.

Irori re je wa logun