AWON ONA TI ESU (SHATANI) FI MAA NDARI ENIYAN SI ONA ANU

Description

Waasi yi so nipa awon nkan pataki, ninu won ni: (1) Awon ona ti esu (shatani) maa ngba lati dari eniyan si ona anu. (2) Awon ohun ti esin Islam toka Musulumi si lati maa fi wa iso Olohun.

Irori re je wa logun