Iwọ Awọn Alabagbe - 2/2

Description

Apẹrẹ sise daadaa si alabagbe ẹni lati ọdọ awọn Sahabe Anabi ati awọn ẹni-rere isaaju ninu Islam.

Irori re je wa logun