Is De Bijbel God’s Woord?

Beschrijving

Dr. W.Graham Scroggie van het "Moody Bible Instituut" in Chicago, een van de meest prestigieuze Christelijke Evangelische missies ter wereld, geeft als antwoord op de vraag "is de Bijbel het woord van God?" (wat ook de titel van zijn boek is), het volgende antwoord:"Ja, de Bijbel is menselijk ,alhoewel sommigen, vanuit een ijver die niet overeenstemt met kennis dit hebben ontkend. Deze boeken ( de Bijbel) zijn door de dachten van mensen gegaan, zijn in mensentaal geschreven, zijn opgeschreven door mensenhanden , en herbergen in hun stijl de menselijke kenmerken.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Is De Bijbel God's Woord?

In de naam van Allah de Erbarmer, De Meest Barmhartige

Over de schrijver...

Ahmed Hoosen Deedat werd geboren in het jaar 1918 in het westen van India. Gedreven door armoede en zonder enige opleiding, vertrok hij naar zijn vader in Zuid- Afrika, die daar reeds negen jaar werkte als kleermaker. Door ijverig studeren was de negenjarige jongen niet alleen in staat over de taalbarrière heen te komen, maar blonk hij ook uit op school. Zijn vurige passie voor het lezen van boeken hielpen hem steeds hogerop, tot aan groep 8 van de basisschool. Door een gebrek aan geld was hij gedwongen te stoppen met school, en rond zijn zestiende begon hij met de eerste van zijn vele baantjes in de kleinhandel. De belangrijkste van deze baantjes was het baantje dat hij had in 1936, toen hij in een winkel werkte die in handen van Moslims was, gelegen nabij een Christelijk seminarium, aan de zuidkust van Zuid-Afrika. De onophoudelijke beledigingen die de leerling-missionarissen tegen de Islam rondstrooiden tijdens hun korte bezoekjes aan de winkel, Is de Bijbel God's woord? ontvlamde een hardnekkige passie in de jonge Ahmed om hun valse propaganda tegen te gaan werken.


Zoals Allah voor hem had voorbeschikt, ontdekte Ahmed Deedat een boek, getiteld "Izharul-Haq", wat zoveel betekent als: "De Waarheid onthuld." In dit boek stonden de technieken (en de enorme successen) beschreven die de Moslims in India gebruikten om tegenstand te bieden aan de kwellingen van Christelijke missionarissen tijdens de Britse bezetting van India. Met name het idee van debatten voeren hadden een blijvend effect op Ahmed Deedat. Gewapend met zijn ijver en strijdlust, kocht Ahmed Deedat zijn eerste Bijbel, en begon debatten te voeren met de leerling-missionarissen.Toen zij zich haastig terugtrokken voor zijn scherpe tegenargumenten, stapte hij persoonlijk naar hun leraren, en zelfs naar priesters in de omliggende streek. Deze successen brachten hem ertoe de mensen op te roepen tot de Islam. Zelfs zijn huwelijk, geboortes van zijn kinderen, en een 3-jarig verblijf in Pakistan, lieten zijn enthousiasme en zijn wens de Islam te verdedigen niet doven. In de vele jaren die daarop volgden, gaf hij lessen in Bijbelstudie, en gaf talloze lezingen. Hij stichtte een instituut om Islamitische missionarissen op te leiden, en bouwde, bijna eigenhandig,alle gebouwen, inclusief de bijbehorende moskee, die tot op de dag van vandaag een herkenningsteken voor haar omgeving is. Hij was ook een van de oprichters van "the Islamic Propagation Centre International" " (IPCI), en werd hiervan de president.


Hij heeft meer dan 20 boeken geschreven, zoals "50 000 Errors in the Bible?", "What is His Name?","What the Bible says about Muhammed" Name?", "What the Bible says about Muhammed", en het boekje "Christ in Islam".

Hij heeft wereldwijd duizenden lezingen gegeven en succesvolle debatten gevoerd met bekende Christelijke Evangelisten, zoals de Amerikaanse tv-dominee Jimmy Swagart. Duizenden mensen zijn naar aanleiding hiervan overgegaan tot de Islam. Moge Allah hem zegenen voor dit boek, en voor al zijn andere inspanningen voor de Islam.


Wat zij zeggen

De Christenen geven toe

Dr. W.Graham Scroggie van het "Moody Bible Instituut" in Chicago, een van de meest prestigieuze Christelijke Evangelische missies ter wereld, geeft als antwoord op de vraag "is de Bijbel het woord van God?" (wat ook de titel van zijn boek is), het volgende antwoord:"Ja, de Bijbel is menselijk ,alhoewel sommigen, vanuit een ijver die niet overeenstemt met kennis[1] dit hebben ontkend. Deze boeken (= de Bijbel) zijn door de gedachten van mensen gegaan, zijn in mensentaal geschreven, zijn opgeschreven door mensenhanden , en herbergen in hun stijl de menselijke kenmerken,

Een andere grote Christelijke geleerde, Kenneth Cragg, de Anglicaanse bisschop van El-Quds (= Jeruzalem), zegt op pagina 277 van zijn boek "The call of the minaret":

"Zo niet het geval met het Nieuwe Testament [2] . Daar vindt men condensatie en bewerking[3]; er is keuze, reproductie en getuige. Het evangelie is door de gedachten van de kerk achter de schrijvers gekomen.


Als woorden enige betekenis hebben, hoeven we dan nog enig ander woord van commentaar toe te voegen om onze zaak te bewijzen? Nee! Maar de professionele propagandisten hebben, na uit de school te hebben geklapt,nog steeds de onbeschaamdheid om hun lezers proberen te laten geloven dat zij voorbij de minste twijfel hebben bewezen dat de Bijbel "het onbetwiste Woord van God"is. Hun semantische gymnastiek,-dubbelzinnig spreken en spelen met woorden,is verbazingwekkend! Deze beide godsdienstgeleerden vertellen ons in de duidelijkste taal die voor mensen mogelijk is, dat de Bijbel menselijk handwerk is, al die tijd doende alsof zij het tegenovergestelde bewijzen. Er bestaat een oud Arabisch spreekwoord dat zegt: "Als zo de priesters zijn, God zegen de (kerk) gemeente." Met dit soort kletspraat zijn de fanatieke evangelist en de Bijbelbonker "geïnspireerd" om de "heidenen" lastig te vallen.Een theologiestudent, -een nog niet bekwame jonge evangelist,-van de Universiteit van Witwatersrand,werd een frequente bezoeker van de Newtown-Moskee in Johannesburg, met de "nobele" gedachte te "getuigen" tot de leden van zijn kerkgemeente. Toen ik aan hem werd voorgesteld (en achter zijn bedoeling was gekomen), nodigde ik hem uit mee te gaan lunchen in de woning van mijn boer, op een steenworp afstand van de Moskee.


Terwijl we aan tafel discussieerden over de authenticiteit van de Bijbel, en ik zijn halsstarrige dogmatisme voelde, liet ik een proefballon op: "Jouw Professor Geyser (het hoofd van de Theologiefaculteit) gelooft niet dat de Bijbel het Woord van God is."Zonder ook maar de geringste verbazing antwoordde hij: "Dat weet ik". Nu had ik persoonlijk geen kennis over de Professor's opvatting over de Bijbel.Dat veronderstelde ik alleen uit een dispuut dat rond hem woedde over de "Goddelijkheid van Christus".Hij had over dit punt enkele jaren daarvoor de strijd aangebonden met de orthodoxe gelovigen. Ik ging verder, en zei:"Jouw lector gelooft niet dat de Bijbel het Woord van God is."De jonge evangelist antwoordde opnieuw met:"dat weet ik", maar ging deze keer verder met de woorden: "maar ik geloof dat het God's Woord is!"Er bestaat geen remedie voor zulke mensen. Zelfs Jezus (vrede zij met hem) betreurde deze ziekte: "Omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen[4] Al-Qur'an, het Heilige Boek van Allah, veroordeelt deze koppige mentaliteit ook: "(Zij zijn) doof, stom en blind (vanhart) daarom keren zij niet terug (naar het Rechte Pad)[5].


"Deze (volgende) bladzijden zijn nu gericht aan die oprechte nederige zielen die echt geïnteresseerd zijn in de zoektocht naar het Licht van God, en die erdoor wensen te worden geleid.Wat betreft de anderen, met een ziekte in hun zielen, voor hen kunnen de feiten die in dit boekje gepresenteerd worden, alleen maar de ziekte van hun harten verergeren. Het standpunt van de moslims

Of ze nu Katholiek,Protestant, of een aanhanger van de duizend-en-én sektes en kerkgenootschappen van het Christendom zijn, je zult nooit een missionaris vinden die niet op het eerste gezicht vooronderstelt dat zijn potentiële bekeerling zijn"Heilige vooronderstelt dat zijn potentiële bekeerling zijn "Heilige Bijbel"accepteert als het boek van voornaamste autoriteit over elke religieuze opinie. Het enige antwoord dat de aanstaande bekeerling heeft,is verzen van de Bijbel aan te halen die tegenstrijdig zijn met die van de missionaris,of te discussiëren over hun interpretaties.

Wanneer de moslim zijn standpunt bewijst vanuit het"Heilige"schrift van de Christen zelf, en wanneer de professionele priester, dominee of predikant de argumenten niet kan weerleggen, is de onvermijdelijke Christelijke ontwijking: "Accepteert u de Bijbel als God's Woord?" Op het eerste gezicht lijkt het een makkelijke vraag, maar een simpele "ja" of "nee" kunnen niet als antwoord gegeven worden. Kijk, je moet eerst je standpunt uitleggen,maar de Christen zal je de gelegenheid niet geven. Hij wordt ongeduldig. "Geef antwoord; ja of nee!" Dringt hij aan. De Joden deden 2000 jaar geleden hetzelfde met 'Iesa (=Jezus, vrede zij met hem), maar het verschil was dat hij wonderbaarlijk genoeg niet in een dwangbuis werd gestopt, zoals vandaag de dag het geval is!


De lezer zal er meteen mee instemmen dat de dingen niet altijd ofwel zwart of wit zijn. Tussen deze twee extremen zijn er verscheidene tinten grijs.Als je "ja" zegt op zijn vraag,dan zou dat betekenen dat je bereid bent alles te slikken;het haakje,de lijn en het zinkloodje,van Genesis tot Openbaringen van zijn Bijbel.

Als je antwoord geeft met een "nee", maakt hij zich vlug los van de feiten die je gepresenteerd hebt, en verzamelt steun van zijn medegelovigen in het publiek met:"Zie je wel, deze man gelooft niet in de Bijbel!Welk recht heeft hij dan om zijn zaak uiteen te zetten vanuit ons boek?!

"Met zijn waterslangachtige salto berust hij er tevreden op dat hij op een veilige manier de kwestie heeft ontweken. Wat staat de "Moeballigh" te doen? Hij moet zijn standpunt ten staat de"Moeballigh"te doen?Hij moet zijn standpunt ten opzichte van de Bijbel uitleggen, zoals hij eigenlijk behoort te doen.Wij Moslims aarzelen niet toe te geven dat er drie verschillende soorten getuigenissen staan in de Bijbel, die herkenbaar zijn zonder daar opgeleid voor te hoeven zijn.

Deze drie soorten zijn:

1.Je zult in staat zijn in de Bijbel te herkennen wat zou kunnen worden omschreven als "Het Woord van God"

2.Je zult ook in staat zijn waar te nemen wat kan worden omschreven als "Woorden van een Profeet van God"

3.En je zult zonder twijfel zien dat het grootste deel van de Bijbel bestaat uit de verslagen van ooggetuigen of oorgetuigen, of personen die het opschrijven van wat ze anderen hebben horen zeggen.Dit zijn aldus "Woorden van een geschiedschrijver"

Je hoeft niet te zoeken naar voorbeelden van deze verschillende soorten van getuigenissen in de Bijbel. De volgende passages zullen de stelling kristalhelder maken:

Het eerste type:

A"Een Profeet zal Ik verwekken uit het midden aan hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen wat Ik hem gebied "6

B."Ik, Ik ben de Here,en buiten Mij is er geen Verlosser" [6]7

C: "Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben [7]God en er is geen ander." 8

Het tweede type:

A. " Riep Jezus met luider stem, zeggende: "Eli, Eli, lama sabachtani ?"[8]

B. " Jezus antwoordde: : "Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is EEN" [9]

C: " En Jezus zeide tot hem: "Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen"[10]

Zelfs een kind zal kunnen bevestigen dat "Jezus riep", "Jezus antwoordde" en "Jezus zeide" de woorden zijn van degene aan wie ze worden toegeschreven, d.w.z.: De woorden van een profeet van Allah.

Het derde type:

"En toen hij (=Jezus) van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond hij er niets aan dan bladeren" [11]

Het merendeel van de Bijbel bestaat uit verslagen van dit DERDE soort. Dat zijn de woorden van een derde persoon. Let op de vetgedrukte voornaamwoorden.Zij zijn niet de woorden van God of Zijn profeet,maar de woorden van een geschiedschrijver Voor de Moslim is het vrij gemakkelijk om de bovengenoemde soorten van verslagen te onderscheiden, omdat hij ze ook heeft in zijn eigen geloof. Maar van alle volgelingen van de verschillende religies is hij het meest gelukkig op dit punt, dat zijn verschillende verslagen vervat zijn in afzonderlijke Boeken!

1. Het eerste soort - Het woord van God - vindt men in een Boek genaamd De Heilige Qur'an .

2. Het tweede soort - De woorden van de profeet van God (Mohammed, moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zijn opgetekend in de Boeken van overlevering.

3. Verslagen van het derde soort zijn overvloedig aanwezig in verschillende boekdelen van de Islamitische geschiedenis, geschreven door enkele personen van grote eerlijkheid en geleerdheid,en door anderen van mindere betrouwbaarheid,maar de Moslim houdt zijn Boeken bewust in afzonderlijke boekdelen!


De Moslim houdt de drie bovengenoemde soorten verslagen met angstvallige bezorgdheid uit elkaar,in hun juiste gradaties van autoriteit. Hij stelt ze nooit gelijk. De"Heilige Bijbel" bevat aan de andere kant een bonte mengeling van literatuur,die de genante,de smerige en de obscene soorten allemaal onder dezelfde kaft zet. Een Christen is gedwongen om gelijkwaardig, spiritueel belang en autoriteit aan al die verslagen te hechten, en komt er dus ongelukkig vanaf in dit opzicht. [12]


De vele Bijbelversies

Het zal nu makkelijk voor ons zijn om een bewering van een Christen over zijn "Heilige Boek" te analyseren.

Laten we eerst ons eigen geloof aangaande de Boeken van God verhelderen voordat we de verscheidene versies nauwkeurig onderzoeken. Wat bedoelen we nu werkelijk wanneer we zeggen dat we geloven in de Tauraat, de Zaboer ,de Indjiel en de Qur'an? We weten al dat de Heilige Qur'an het onfeilbare Woord van God is, woord voor woord geopenbaard aan onze Heilige Profeet Moehammad El-Moestafa[13] (Allah's vrede en genade zij met hem), door middel van de Aartsengel Djibriel (bekend als Gabriël in het Nederlands), en op een volmaakte manier behouden en beschermd tegen menselijke vervalsing voor de afgelopen veertienhonderd jaar.

Zelfs vijandige critici van de Islam hebben met tegenzin ingestaan voor de zuiverheid van de Heilige Qur'an:"Er is in de wereld waarschijnlijk geen andere boek dat twaalf eeuwen (nu veertien) met zo'n zuivere tekst in stand is gebleven..." [14]

De Tauraat waar wij Moslims in geloven,is niet de "Torah" van de Joden en de Christenen, alhoewel de woorden, het ene Arabisch, het andere Hebreeuws, hetzelfde zijn.Wij geloven dat wat de Heilige Profeet Moesa[15] tot zijn volk predikte, de openbaring was van de Almachtige God, maar dat Moesa (vrede zij met hem) niet de auteur was van deze "boeken",zoals aan hem is toegeschreven door de Joden en de Christenen.

Evenzo geloven we dat de Zaboer de openbaring was die God aan Dawoed (David; vrede zij met hem) heeft gezonden, maar dat de huidige Psalmen die geassocieerd zijn met zijn naam niet die openbaringen zijn.

De Christenen zelf beweren niet eens dat Dawoed (vrede zij met hem) de enige schrijver is van "zijn" Psalmen.Hoe zit het met de Indjiel? Indjiel betekent het "Evangelie" of "het goede nieuws",welke Jezus Christus ('Iesa; vrede zij met hem) predikte tijdens zijn korte ambt.

De Evangelieschrijvers melden vaak dat Jezus (vrede zij met hem) rondtrok en het Evangelie (de Indjiel) predikte:

1."En Jezus ging ... en verkondigde het evangelie... en genas alle ziekte en alle kwaal[16]."

2."... maar ieder die zijn leven zal verliezen om mijnenwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.. [17]"

3."... en het evangelie verkondigde[18]"

Het "evangelie" is een veelgebruikt woord, maar welk Evangelie predikte Jezus (vrede zij met hem)? Van de 27 boeken van het Nieuwe Testament kan alleen een klein deel worden aangenomen als de woorden van Jezus (vrede zij met hem).

De Christenen scheppen op over de Evangelies volgens St.Matteüs,volgens St.Marcus, volgens St.Lucas en volgens St.Johannes, maar er is geen enkel Evangelie "volgens" (St.) Jezus zelf!

Wij moslims geloven oprecht dat alles wat Christus (Allah's vrede en genade zij met hem) predikte,van God kwam.Dat was de Indjiel, het goede nieuws en de leiding van God voor de Kinderen van Israël.Tijdens zijn leven heeft Jezus(vrede zij met hem) nooit ook maar 1 woord opgeschreven, noch heeft hij iemand daartoe opdracht gegeven.Wat er vandaag de dag voor doorgaat als de "Evangelies",zijn in feite de werken van anonieme handen! De vraag voor ons is: "Accepteer je dat de Bijbel God's Woord is?"

De vraag wordt echt gesteld in de vorm van een uitdaging. De vraagsteller probeert niet simpelweg verlichting te verkrijgen. De vraag wordt gesteld in de geest van een debat. Wij hebben elk recht om in een soortgelijke geest te vragen: "Over welke Bijbel heeft u het?" "Waarom, er is maar EEN Bijbel!", moppert hij.

Terwijl ik de Rooms-katholieke "Douay" versie van de Bijbel in de lucht houd, vraag ik: "Accepteert u deze Bijbel als het Woord van God?" Voor redenen die zij zelf het beste weten, heeft de "Catholic Truth Society" hun versie van de Bijbel in een erg korte, dikke vorm uitgegeven. Deze versie is een erg eigenaardige vorm onder de talrijke versies die vandaag de dag op de markt zijn. De Christelijke vragensteller is verbluft. "Welke Bijbel is dat?", vraagt hij. "Waarom, ik dacht dat je zei dat er maar EEN Bijbel was?!", herinner ik hem. "Ja", mompelt hij twijfelachtig, "maar welke versie is dat?" "Waarom, maakt dat iets uit dan?" Vraag ik. Natuurlijk maakt dat iets uit, en de professionele predikant weet dat het iets uitmaakt. Hij is alleen aan het bluffen met zijn "ÉN Bijbel" bewering.

De Rooms-katholieke Bijbel is in 1582 uitgegeven in Rheims uit Jerome's Latijnse Omgangstaal, en heruitgegeven in 1609 in Douay. De RKV (Rooms-katholieke Versie) is als zodanig de oudste versie die men vandaag de dag nog kan kopen. Ondanks haar ouderdom veroordeelt de hele Protestantse wereld, inclusief de "sektes"[19], de RKV omdat het zeven extra "boeken" bevat waar zij minachtend naar verwijzen als de "apocriefen", d.w.z van twijfelachtige autoriteit. Ondanks de gruwelijke waarschuwing die staat in de Apocalyps, welke het laatste boek is in de RKV (door de Protestanten de naam "Openbaring" gegeven), is het "geopenbaard": "...Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens... [20]


" Maar wie geeft hier iets om?! Zij geloven niet echt! De Protestanten hebben dapper zeven hele boeken geschrapt uit hun Boek van God! De bannelingen zijn:

- Het boek van Judith

- Het boek van Tobias

- Het boek van Baruch

- Het boek van Esther, etc.

Sir Winston Churchill heeft wat toepasselijke dingen te zeggen over de geautoriseerde Versie (GV) van de Protestantse Bijbel, welke ook wijd en zijd bekend staat als de "King James Versie" (KJV):

"De geautoriseerde versie van de Bijbel werd in 1611 uitgegeven door de wens en het bevel van zijne Majesteit de koning James de eerste, wiens naam het draagt tot de dag van vandaag."

De Rooms-katholieken, die geloven dat de Protestanten het Boek van God hebben verminkt, steunen, en steken aan de Boek van God hebben verminkt, steunen, en steken aan de andere kant toch de Protestantse "misdaad" aan, door hun inlandse bekeerlingen de Geautoriseerde Versie (GV) van de Bijbel aan te laten schaffen, welke de enige Bijbel is die beschikbaar is in zo'n 1500 talen van de minder ontwikkelde naties van de wereld.


De Rooms-katholieken melken hun koeien,maar het voederen is overgelaten aan de Protestanten! De overgrote meerderheid van de Christenen, zowel Katholieken als Protestanten, gebruiken de Geautoriseerde Versie (GV), of the King James Versie (KJV) zoals het ook wel wordt genoemd.

Voor het eerst uitgegeven, zoals Sir Winston zegt, in 1611, en daarna herzien in 1881 (RV), en nu her-herzien en gemoderniseerd als de Revised Standard Version (RSV) in 1952, en nu opnieuw her-her-herzien in 1971 (nog steeds RSV genoemd).

Laten we eens kijken welke opinie de Christenheid heeft over deze meest herziene Bijbel, de RSV:

"De beste versie die in deze huidige eeuw is voortgebracht." (Church of England Newspaper).

"Een volkomen frisse vertaling door geleerden van de hoogste rang." (Times Literary Supplement).

"De geliefde kenmerken van de geautoriseerde versie, gecombineerd met een nieuwe nauwkeurigheid van vertalen." (Life and Work).


"De meest nauwkeurige en nauwsluitende weergave van het origineel." (The Times).

De uitgevers zelf (Collins), zeggen in hun aantekeningen op de Bijbel aan het eind van hun productie, op bladzijde 10: "Deze Bijbel (RSV) is het product van twee-en dertig geleerden, geassisteerd door een adviescomité dat vijftig samenwerkende kerkgenootschappen vertegenwoordigt." Waarom al dit gebluf? Om het goedgelovige publiek hun product te laten kopen? Al deze getuigenissen overtuigen de koper dat hij op het juiste paard wedt, waarbij de koper nauwelijks in de gaten heeft dat hij voor de gek wordt gehouden.

Maar hoe zit het met de Geautoriseerde Versie van de Bijbel (GV), de "grootste Bestseller ter wereld"? Deze herzieners, allemaal goede verkopers, hebben er een paar hele mooie dingen over te zeggen. Op hun pagina iii, paragraaf zes van het voorwoord van de RSV lezen we echter:

"De King James versie (alternatieve naam voor AV) is met goede reden "het indrukwekkendste monument van het engelse proza" genoemd. De herzieners van (dit werk) hebben in 1881 bewondering geuit voor "haar eenvoud, haar waardigheid, haar kracht, haar blijde zinswendingen…de muziek van haar cadans en de toepasselijkheid van haar ritme." Het maakt, zoals geen ander boek, deel uit van de vorming van het persoonlijke karakter en de publieke gewoontes van de Engelssprekende volkeren. We zijn het (boek) een enorme dank verschuldigd."

Kunt u, beste lezer, een geweldigere huldebetuiging aan "het Boek der Boeken" voorstellen dan de bovengenoemde? Ik kan dat in ieder geval niet. Laat de gelovige Christen zich nu wapenen tegen de onaardigste klap van allen van zijn eigen geliefde Advocaten der Religie; want in dezelfde adem zeggen zij: "Toch heeft de King James versie zware gebreken". En, "dat deze gebreken zo talrijk en zo ernstig zijn dat herziening vereist is..."

Dit komt recht uit de eerste hand, d.w.z.: de orthodoxe Christelijke geleerden van "de hoogste rang." Een andere stoet Dokters der Goddelijkheid is nu nodig om een encyclopedie te produceren die de oorzaak van deze zware en ernstige gebreken in hun Heilige Schrift uitlegt, en hun redenen voor waarom ze die hebben verwijderd.


Vijftigduizend fouten?!

Het zal nu makkelijk voor ons zijn om een bewering van een Christen over zijn "Heilige Boek" te analyseren. De Jehovah's Getuigen gebruikten in hun "Ontwaakt! [22] magazine van 8 September 1957 deze opzienbarende kop: "50.000 fouten in de Bijbel?"


Terwijl ik nog steeds bezig was het thema van dit boekje te formuleren, hoorde ik op een zondagmorgen dat er aan mijn deur werd geklopt. Ik deed de deur open. Daar stond een Europese heer, met een brede grijns.

"Goedemorgen", zei hij."Goedemorgen", antwoordde ik. Hij bood mij zijn "Ontwaakt" en "Wachttoren" tijdschriften aan. Yes, een Jehovah's Getuige! Als er al eerder enkelen Jehovah's Getuige aan je deur zijn geweest, zul je ze onmiddellijk herkennen. De meest verwaande groep mensen die ooit bij mensen aan de deur zijn geweest! Ik nodigde hem uit binnen te komen.

Zodra hij was gaan zitten, haalde ik de volledige weergave tevoorschijn van wat je ziet op pagina 20 van dit boek. Wijzend naar de monografie boven aan de bladzijde, vroeg ik: "Is dit van jullie?" Hij herkende meteen zijn eigen partij. Ik zei: "Er staat: 50.000 fouten in de Bijbel; is dat waar?" "Wat is dat?!", riep hij uit. Ik herhaalde: "Ik zei dat er staat dat er 50.000 fouten in jullie Bijbel staan." "Waar heeft u dat vandaan?" Vroeg hij. (Dit blad was 23 jaar daarvoor uitgegeven, toen hij misschien nog een klein ventje was). Ik zei: "Laat al dat fantastische gepraat maar achterwege; is dit van jullie?", terwijl ik weer naar de monograaf "Ontwaakt!" wees.

Hij zei: "Mag ik eens kijken?" "Natuurlijk", zei ik. Ik overhandigde hem de bladzijde.

Hij begon het nauwkeurig te lezen. Zij (de Jehovah's Getuigen) zijn getraind. Ze wonen vijf maal per week lessen bij in hun "Koninkrijk Zalen". Natuurlijk zijn zij de bekwaamste missionarissen onder de duizend en één sektes en kerkgenootschappen van het Christendom. Hen is geleerd dat als je in de hoek bent gedreven, je dan geen enkel compromis sluit; Open je mond niet.Wacht tot de Heilige Geest jou inspireert wat je moet zeggen.

Ik bleef stil naar hem kijken terwijl hij in de bladzijde neusde. Plotseling hief hij zijn hoofd. Hij had het gevonden. De "Heilige Geest" had hem geprikkeld. "Het artikel zegt dat de meeste van deze fouten zijn verwijderd", begon hij. Ik vroeg hem: "Als de meeste zijn verwijderd, hoeveel van de 50.000 zijn er dan nog over?

5000? 500? 50? Zelfs als er 50 overblijven, schrijf je deze fouten dan toe aan God?"

Hij was sprakeloos. Hij verontschuldigde zichzelf, door voor te stellen nog eens te komen met een ouder lid van zijn kerk. Dat wilde ik nog wel eens zien!

Als ik dit boekje af had gehad, had ik het hem aangeboden en gezegd: "Ik zou je een dienst willen bewijzen. Geef mij je naam en adres en je telefoonnummer. Ik zal dit boekje "Is de Bijbel God's woord?" voor 90 dagen uitlenen. Ik wil een geschreven antwoord!" Als jullie dat doen, en een paar andere Moslims doen hetzelfde, zulle zij (=de Jehovah's Getuigen), en de andere missionarissen, nooit meer een voet over jullie drempel zetten. Ik geloof dat deze publicatie zich zal bewijzen als de meest effectieve "talisman" tot nu toe. Insha-Allah!

Deze "sekte" van Jehovah's Getuigen, die zo sterk is in haar veroordeling van de orthodoxe drie-eenheidaanhangers, omdat ze met het "Woord van God" zouden spelen, speelt zelf hetzelfde spelletje van semantische gymnastiek. In het hier beschouwde artikel, "50.000 fouten in de Bijbel?",zeggen zij: "Er zijn waarschijnlijk 50.000 fouten... fouten die in de Bijbeltekst zijn geslopen... 50.000 van zulke ernstige fouten (?) ... de meeste van deze zogenaamde fouten...in zijn geheel is de Bijbel nauwkeurig." (!)

We hebben geen tijd en ruimte om op de tienduizenden ernstige of kleinere gebreken in te gaan die de auteurs van de Revised Standard Version (RSV) geprobeerd hebben te herzien. We laten dat privilege over aan de Christelijke Bijbelgeleerden. Hier zal ik proberen om slechts een vluchtige blik te werpen op een half dozijn of zo van deze "kleinere" veranderingen."Daarom zal de Here Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven [21][23] ."

De onmisbare "MAAGD" in het bovengenoemde vers is in de RSV nu vervangen met het woord "de jonkvrouw", wat de correcte vertaling is van het Hebreeuwse woord "almah". Almah is het woord welke de hele tijd in de Hebreeuwse tekst voorkomt, en NIET "bethulah", wat "Maagd" betekent. Deze correctie kan alleen gevonden worden in de Engelstalige vertaling, aangezien de RSV alleen in deze taal is uitgegeven. Voor de Afrikaan en de Afrikaner, de Arabier en de Zulu, en in feite, alle 1499 andere talen van de wereld, worden Christenen gedwongen de verkeerde benaming "MAAGD" te blijven slikken.

Verwerkt, niet gemaakt

"Jezus is de enige verwekte zoon van God, verwekt, niet gemaakt," is een onderdeel van het orthodoxe cathechisme, en zij leunen voor steun op het volgende :

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft , opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe [24] ."

Geen enkele priester die zijn kleren waard is zou het achterwege laten te zeggen: "de enig GEBORENE van de Vader!", wanneer hij tot een potentiële bekeerling predikt. Maar dit verzinsel -"GEBOREN"- is nu ongegeneerd geschrapt door de Bijbelherzieners, zonder enig woordje van excuus. Ze zijn zo stil als kerkmuizen en willen de aandacht van de lezer niet vestigen op hun heimelijke schrapping. Dit godslasterlijke woord "VERWEKT" was een van de vele tussenvoegsels in de "Heilige Bijbel". De Almachtige God heeft deze godslastering in de krachtigste woorden veroordeeld, weldra na de invoering (van dit verzinsel). Hij wachtte geen 2000 jaar om Bijbelgeleerden de fraude te laten onthullen.

"En zij zeiden: "De Barmhartige heeft zich een zoon genomen." Voorzeker, jullie zijn met iets verwerpelijks gekomen. De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de aarde om open te splijten en de bergen om uiteen te vallen! Omdat zij een zoon toeschrijven aan de Barmhartige. Het is niet passend voor de Barmhartige Zich een zoon te nemen[22] [25]

" De Moslimwereld zou de "vijftig samenwerkende kerkgezindtes" van het Christendom, en hun Groep van Wijze mannen, de "Twee en dertig geleerden van de hoogste rang", moeten feliciteren omdat ze hun Heilige Bijbel een graadje dichter bij de Qur'anische waarheid hebben gebracht.

"Hij (=Allah) heeft niet verwekt en is niet verwekt [23][26]

Christelijke warkunde

"Want drie zijn er, die getuigen (in de hemel), de Vader, het Woord en de heilige Geest, en deze drie zijn EEN [24][27] ."

Dit vers is de dichtstbijzijnde benadering tot wat de Christenen hun 'Heilige Drie-eenheid' noemen, in de encyclopedie genaamd BIJBEL. Deze hoeksteen van het Christelijke geloof is ook uit de RSV geschrapt, zonder ook maar een schijn van uitleg. Het is al die tijd een vroom bedrog geweest, en het is welverdiend uit de RSV geschrapt voor de Engelstaligen. Maar voor de 1499 resterende taalgroepen in de wereld die de Christelijke brouwsels in hun moedertaal lezen, blijft het bedrog in stand. Deze mensen zullen nooit de waarheid weten tot de Dag des Oordeels.

Wij Moslims moeten echter wederom de stoet godsdienstgeleerden feliciteren, die eerlijk genoeg zijn geweest een andere leugen uit de Engelse (RSV) te verwijderen, waarmee ze hun Heilige Boek nog een stap dichterbij de leerstellingen van de Islam brengen. Want de Heilige Qur'an zegt:

"... en zegt niet drie (=dat Allah drie is). Houdt hiermee op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, Allah is de Ene God... [25][28] "

- De Hemelvaart

Een van de ernstigste van deze "ernstige gebreken" die de schrijvers van de RSV geprobeerd hebben recht te zetten, gingen over de Hemelvaart van Christus. Er zijn slecht twee vermeldingen in de Canonieke Evangeliën van Matteüs, Marcus, Lukas en Johannes over de meest verbazingwekkende gebeurtenis in het Christendom, dat Jezus (vrede zij met hem) wordt opgenomen in de hemel. Deze twee vermeldingen hadden hun ingang gevonden in elke Bijbel in elke taal, voor 1952, toen de eerste RSV verscheen.

4a. "D Here Jezus werd dan, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods[26] [29] ."

4b. "En terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen [30] ."

Kijkt u nu alstublieft op de volgende pagina waar een fotokopie staat waar bovengenoemde passage (4a) zou moeten staan. ﷻ‬ zult geschokt zijn te zien dat Marcus 16 eindigt bij vers 8, en na een genante uitgestrektheid van open ruimte, verschijnen de missende verzen in "kleindruk" als een voetnoot onderaan de pagina. Als u aan een RSV van 1952 kunt komen, zult u zien dat de laatste vijf woorden van bovengenoemd vers (4b), nl.: "…en werd ten hemel opgenomen" zijn vervangen door een kleine "a", om u te vertellen naar de voetnoot te kijken als u wenst, waar u deze missende woorden ziet staan. Elke eerlijke Christen moet toegeven dat hij geen enkele voetnoot in enige Bijbel beschouwt als het Woord van God Waarom zouden de betaalde dienaren van het Christendom het geweldigste wonder van hun religie overdragen aan een enkele voetnoot?

Uit de tabel -"De oorsprong en groei van de Engelse Bijbel"- op de volgende pagina, zult u zien dat alle Bijbelse "Versies" voorafgaand aan de Revised Version van 1881 afhankelijk waren van de OUDE EXEMPLAREN, die dateren van slechts vijf of zeshonderd jaar na Jezus (vrede zij met hem). De Herzieners van de RSV van 1952, waren de eerste Bijbelgeleerden die in staat waren de "ALLEROUDSTE Exemplaren" volledig aan te boren, die stammen uit drie en vier eeuwen na Christus. Wij zijn het er mee eens dat hoe dichter bij de bron, hoe authentieker het document is Natuurlijk verdient "ALLEROUDSTE" meer geloofwaardigheid dan "OUD". Maar na geen woord gevonden te hebben over dat Jezus (vrede zij met hem) is "opgenomen" of "meegevoerd" naar de hemel in de "alleroudste" manuscripten, hebben de Christelijke kerkvaders deze vermeldingen geschrapt uit de RSV van 1952.


- Het ezelcircus

Bovengenoemde feiten zijn een opzienbarende bekentenis door de Christenheid dat de "geïnspireerde" auteurs van de Canonieke Evangeliën geen enkel woord hebben opgeschreven over de Hemelvaart van Jezus (vrede zij met hem). Deze "geïnspireerde" schrijvers waren echter wel eensgezind in het opschrijven dat hun Heer en Verlosser op een ezel Jeruzalem binnenreed toen zijn missie ten einde liep;

"brachten zij de ezelin... en hij ging daarop zitten[27][31] ."

"En zij brachten het veulen... en hij ging er op zitten [28][ 32 ] ."

"En zij brachten het tot Jezus... en hielpen Jezus er op[29][33] ."

"En Jezus vond een jonge ezel en hij ging er op zitten[34] ."

Zou de Almachtige God de auteur kunnen zijn geweest van deze ongelijksoortige situatie; Hij neemt de moeite om er op toe te zien dat geen van de Evangelieschrijvers hun totaalverslag van Zijn "zoon's" ezelrit in de Heilige Stad zou missen, en tegelijkertijd hen te "inspireren" om het nieuws over Zijn "zoon's" hemelse vlucht op de vleugels van engelen te verzwijgen?

Niet voor lang!

De hot-gospelers en Bijbelventers waren te langzaam in het snappen van de grap.Tegen de tijd dat zij zich realiseerden dat de hoeksteen van hun prediking, de Hemelvaart van Jezus (Allah's vrede zij met hem), was ondermijnd als resultaat van Christelijke Bijbelse geleerdheid, hadden de uitgevers van de dollar opgestreken! De propagandisten protesteerden luid, en dwongen de uitgevers met de steun van twee van de vijftig kerkelijke comités om de tussenvoegsels weer op te nemen in het "geïnspireerde" Woord van God. In elke nieuwe publicatie van de RSV na 1952 was het geschrapte deel "in de tekst teruggezet".

Het is een oud, oud spelletje. De Joden en de Christenen hebben hun "Boek van God" al vanaf het allereerste begin bewerkt. Het verschil tussen hen en de oude vervalsers is dat bewerkt. Het verschil tussen hen en de oude vervalsers is dat de oude vervalsers de kunst van "voorwoorden" en "voetnoten" schrijven niet kenden, anders zouden ook zij ons net zo duidelijk als onze moderne helden verteld hebben over hun vervalsing, en hun welbespraakte verontschuldigingen voor het veranderen van vals geld in blinkend goud.

"Veel voorstellen voor aanpassing zijn door individuen door twee kerkelijke comités aan het comité voorgelegd. Naar alle voorstellen is aandachtig gekeken door het comité. Twee passages, het langere einde van Marcus (16:9-20)...en Lukas (24:51) zijn in de tekst teruggezet [30][35] ."

Waarom waren de vermeldingen over de Hemelvaart in eerste instantie geschrapt? De alleroudste manuscripten vermeldden de Hemelvaart helemaal niet Zij waren tussenvoegsels, zoals: 1 Johannes 5:7 over de Drie-eenheid [31][36]

Waarom de een verwijderen en de ander herinvoeren? Wees niet verrast! Tegen de tijd dat u een RSV bemachtigt, zou het "Comité" ook besloten kunnen hebben hun hele kostbare voorwoord te schrappen.

De Jehovah's Getuigen hebben al 27 veelzeggende pagina's van hun VOORWOORD verwijderd van hun "Nieuwe Wereldvertaling van de CHRISTELIJKE GRIEKSE GESCHRIFTEN [32][37] ."

Dominee C.I. Scofield, godsdienstgeleerde met een team van 8 raadgevende redacteurs, ook allen godsdienstgeleerden, dachten dat het in de "Scofield Reference Bible" passend was om het Hebreeuwse woord "Elah" (wat God betekent), op een alternatieve wijze te spellen als "Alah".

De Christenen hadden aandacht geschonken aan een belangrijke zaak; zij leken eindelijk te hebben geaccepteerd dat de naam van God Allah is, maar bleven zich druk maken om kleine dingen door Allah te spellen met én "L"! (zie blz.32)

[Johannes 3:16 -Engelstalige Bible -King James Version] "For God so loved the world, that He gave..."

[Johannes 3:16 -Arabische transliteratie] "Li-annhu haakadha ahabba Allahu al-'Aalama hataa badhala..."

Een kopie van de Bijbelpagina met het woord "ALAH" is hier bewaard voor het nageslacht.

Ook vindt u op de vorige pagina een gedeelte uit de Arabische verzie van de Bijbel. Hierin staat regelmatig de naam van Allah vermeld!

De schrijver van dit boekje heeft in openbare lezingen vermeldingen van dit feit gedaan. Geloof me, de daaropvolgende "Scofield Reference Bible" heeft het hele commentaar van Genesis 1:1 woord voor woord behouden, maar heeft, door een slinkse vingervlugheid, het woord "Alah" volledig uitgewist. Er is niet eens een opening waar het woord "Alah" eens stond. Dit is in de Bijbel van de orthodoxen! Men moet zijn uiterste best doen om hun goochelarij bij te houden.


Vernietigende bekentenissen

Dag's Adventisten, heeft in haar Bijbelcommentaar deel1, pagina 14, een bekentenis af te leggen over de feilbaarheid van de "Heilige Bijbel": "De Bijbel die we vandaag de dag lezen is het werk van vele kopiisten die in de meeste gevallen hun werk met fantastische nauwkeurigheid hebben gedaan. Maar kopiisten zijn niet onfeilbaar geweest, en God heeft het klaarblijkelijk niet gepast geacht om hen allemaal tegen fouten te behoeden bij het overschrijven."

-In de volgende bladzijdes van haar commentaar, verklaart Mevr White verder: "Ik zag dat God vooral de Bijbel heeft beschermd", (tegen wat?) "maar als er weinig kopieën van waren, hadden geleerden in sommige gevallen desalniettemin de woorden veranderd, denkende dat zij het duidelijk maakten, terwijl zijn in werkelijkheid juist verward maakten wat duidelijk was, door het te laten overhellen tot hun gevestigde opvattingen, die werden geregeerd door traditie."


Ontwikkelde ziekte

De mentale ziekte is een gecultiveerde ziekte. Deze schrijfster en haar volgelingen kan nog steeds van de daken schreeuwen: "Waarlijk, de Bijbel is het onfeilbare Woord van God Ja, het is vervalst, maar puur. Het is menselijk, maar toch goddelijk." Hebben woorden enige betekenis in hun taal? Ja, in hun rechtbanken wel, maar niet in hun theologie. Ze dragen een "dichterlijke vrijheid" in hun prediking."In hun hart is een ziekte en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing vanwege wat zij plachten te loochenen [33][38]

Getuigen

Het uitbundigst van alle Bijbelventers zijn de Jehova's Getuigen. Op pagina 5 van hun "VOORWOORD" die eerder is genoemd, bekennen zij: "In het overschrijven van de geïnspireerde originelen met de hand, deed het element van menselijke zwakheid zijn intrede, en aldus is geen enkele van de duizenden kopieën die vandaag de dag nog in de originele taal bestaan een volmaakt duplicaat. Het resultaat is dat er geen twee kopieën exact hetzelfde zijn."

Nu ziet u waarom het hele "voorwoord" van 27 bladzijden uit hun Bijbels is verwijderd. Allah liet hen zichzelf ophangen met hun eigen uitgebreide kennis.

Wat de pot schaft

Uit meer dan vierduizend verschillende manuscripten waar de Christenen over opscheppen, hebben de kerkleiders er slechts vier geselecteerd die pasten bij hun vooroordelen, en noemden deze het Evangelie van Matteüs, Markus, Lukas en Johannes. We zullen elk van hen behandelen in hun juiste plaats.

Laten we het hier hebben over het laatste deel van het onderzoek van de Jehova's Getuigen, zoals die is opgeschreven in het nu verwijderde voorwoord:

"He bewijs is daarom dat er met de originele tekst van de christelijke Griekse geschriften is geknoeid, net zoals met de tekst van de LXX[34][39] ."

Maar toch heeft deze onverbeterlijke sekte de onbeschaamdheid om 9.000.000 (negen miljoen) exemplaren uit te geven als een eerste oplage van een 192-pagina's tellend boek, genaamd "Is de Bijbel WERKELIJK het Woord van God ?" We hebben hier te maken met een zieke mentaliteit, "aangezien geen enkele mate van geknoei", zoals zij zeggen, "een merkbare invloed zal hebben op de authenticiteit van de Bijbel"(?). Dit is Christelijke logica.

Een geduldige hoorzitting

Dr. Graham Scroggie pleit, op pagina 29 van zijn eerder genoemde boek, voor de Bijbel:

"En laten wij volkomen eerlijk zijn als wij verdergaan met het onderwerp (Is de Bijbel het Woord van God?), in gedachten houdend dat wij zullen horen wat de Bijbel over zichzelf heeft te zeggen. In een rechtbank gaan we er van uit dat een getuige de waarheid spreekt, en we moeten aannemen wat hij zegt, tenzij we goede redenen hebben om hem er van te verdenken,of te kunnen bewijzen dat hij een leugenaar is. Waarlijk, de Bijbel zou dezelfde mogelijkheid moeten worden geschonken om gehoord te worden, en zou eenzelfde geduldige hoorzitting moeten krijgen."

Dit verzoek is eerlijk en redelijk. We zullen precies doen wat hij vraagt, en laten de Bijbel spreken voor zichzelf. In de eerste vijf boeken van de Bijbel - Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium - staan er meer dan 700 verklaringen die niet alleen bewijzen dat God NIET de schrijver van deze boeken is, maar ook dat ZELFS Mozes (vrede zij met hem) zelf er geen aandeel in had. Open deze boeken op een willekeurige plek en je zult zien :

"En de Heer zei tegen hem: "Weg, daalt gij af..."

"En Mozes sprak tegen de Heer: "Het volk kan niet komen..."

"En de Heer sprak tot Mozes: "Gaat heen, voor de mensen..."

"En de Heer sprak tot Mozes, zeggende..."

"En de Heer zei tegen Mozes: "Daalt af..."

Het is overduidelijk dat dit NOCH de woorden van God zijn, NOCH van Mozes (vrede zij met hem). Zij wijzen op de stem van een derde, die schrijft van horen zeggen.

Mozes schrijft zijn eigen doodsbericht?

Heeft Mozes (vrede zij met hem) kunnen bijdragen aan zijn eigen doodsbericht, voor zijn overlijden? Schreven de Joden hun eigen overlijdensberichten?

"Toen stierf Mozes... en Hij (=God) begroef hem (=Mozes)... Mozes was honderd twintig jaar oud toen hij stierf... Zoals Mozes, is er in Israël geen profeet meer opgestaan [35][40] ."

We zullen de rest van het Oude Testament nu vanuit andere gezichtspunten analyseren.


Het boek heeft het nieuwe testament gekerstend

Waarom "volgens"?

Hoe zit het met het zogenaamde Nieuwe Testament? Waarom begint elk Evangelie met de inleiding-"volgens…volgens…". Waarom "volgens"? Omdat niet een van de vierduizend bestaande kopieën, de handtekening van haar schrijver bevat! Vandaar de veronderstelling "volgens"! Zelfs bewijs in het Evangelie zelf bewijst dat Matteüs niet de schrijver was van het eerste Evangelie, dat zijn naam draagt:"En vandaar verdergaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Matteüs genaamd, en hij (=Jezus) zeide tot hem (=Matteüs): Volg mij. En hij stond op en volgde hem [36][41] ..."

Zonder enige prikkeling van het voorstellingsvermogen, kan men zien dat de "Hij's" en "Hem's" van bovenvermelde passage niet naar Jezus (vrede zij met hem) of Matteüs wijzen als zijn schrijver, maar een derde persoon, die opschrijft wat hij heeft gezien en gehoord- een verslag van horen zeggen Als we dit "boek der dromen" (zoals het eerste Evangelie ook wordt genoemd) niet eens kunnen toeschrijven aan Matteüs, hoe kunnen we het dan aannemen als het Woord van God? We zijn niet alleen in deze ontdekking dat Matteüs niet "het Evangelie volgens St.Matteüs" heeft geschreven, en dat het is geschreven door een of andere anonieme hand. J.B. Phillips is samen met ons in onze vondsten. Hij is de betaalde diender van de Anglicaanse kerk, een domheer van de Chichester Kathedraal in Engeland. Hij heeft geen reden te liegen of ontrouw te worden ten nadele van de officiële visie van zijn kerk!

Zie zijn inleiding van het "Evangelie van St.Matteüs", waar Phillips het volgende heeft te zeggen over het auteurschap ervan:

"De vroege overleveringen schreven dit evangelie toe aan de apostel Matteüs, maar bijna alle geleerden vandaag de dag verwerpen deze opvatting."

Met andere woorden; Matteüs heeft niet het Evangelie geschreven dat zijn naam draagt. Dit is de conclusie van

Christelijke geleerden van de hoogste rang - niet van Hindoes, Moslims en Joden, die beschuldigd zouden kunnen worden van partijdigheid. Laat onze Anglicaanse vriend verder gaan: "De schrijver, die we nog steeds voor het gemak Matteüs kunnen noemen." "Voor het gemak", want anders zouden we steeds wanneer we naar Matteüs zouden verwijzen, moeten zeggen - "het eerste boek van het nieuwe testament", Hoofdstuk die en die, vers zus en zo.En opnieuw en opnieuw "Het eerste boek..." etc.

Daarom is het volgens J.B Phillips "gemakkelijk" dat we het boek een naam geven. Dus waarom niet "Matteüs"? Beschouw het maar als een naam die zo goed is als enige andere naam! Phillips gaat verder:

"De schrijver heeft simpelweg gebruik gemaakt van de mysterieuze "Q", welke een verzameling van mondelinge overleveringen zou kunnen zijn geweest."

Wat is deze "mysterieuze Q"? "Q" is een afkorting voor het Duitse woord "quella", wat "bronnen" betekent. Er wordt verondersteld dat er een ander document is -een algemene bron - waartoe onze huidige Matteüs, Markus en Lukas toegang hadden. Al deze drie schrijvers, wie ze ook waren, hadden een gemeenschappelijke blik op het voor handen zijnde materiaal. Ze schreven alsof ze door EEN oog keken. En omdat ze het volkomen eens waren, werden de eerste drie Evangeliën bekend als de "Synoptische Evangelies".

Groothandelsplagiaat

Maar hoe zit het nu met die "inspiratie" business? De Anglicaanse domheer heeft de spijker op zijn kop geslagen. Hij heeft, meer dan wie dan ook, het recht om dat te doen. Een betaalde dienaar van de Kerk, een orthodoxe, Evangelische Christen, een hooggeachte Bijbelgeleerde die directe toegang heeft tot de "originele" Griekse manuscripten,laat HIJ het voor ons duidelijk uiteenzetten. (Merk op hoe vriendelijk hij uit de school klapt):"Hij (=Matteüs) heeft Markus' evangelie vrijelijk gebruikt",hij, in de taal van de schoolmeester, "heeft zitten kopiëren van Markus!" En toch noemen de Christenen deze groothandelsplagiaat het Woord van God?

Is het niet verbazend voor u dat een oorgetuige van de preken van Jezus (vrede zij met hem), welke de discipel Matteüs verondersteld wordt te zijn, in plaats van het opschrijven van de indrukken van zijn eigen eerste hand van de prediking van "zijn Heer", de optekeningen van een jongeling (=Markus) gaat stelen, die een tienjarige jongen was in de tijd dat Jezus (vrede zij met hem) zijn natie berispte?

Waarom zou een oog en oorgetuige overschrijven van een makker die zelf dingen opschreef van horen zeggen? De discipel Matteüs zou nooit zoiets onnozels doen. Het is een anoniem document dat misbruik maakt van de eerlijke naam van Matteüs.


Plagiaat of literaire kidnap

Plagiaat betekent literaire diefstal. Iemand kopieert ad verbatim (woord voor woord) van wat een ander heeft geschreven en doet dan alsof het van hem is; dit staat bekend als plagiaat.Dit is een veelvoorkomende streek onder de zo'n 40 anonieme schrijvers van de boeken van de Bijbel. De Christenen scheppen op over een veronderstelde gemeenschappelijke band onder de schrijvers van de 66 Protestantse boeken en de schrijvers van de 73 Rooms- katholieke boeken die de "Heilige Bijbel" genoemd worden. Er is wel een gemeenschappelijke band, omdat Matteüs en Lukas, of wie ze ook waren, plagiaat hebben gepleegd met 85% van het woord van Markus!

Almachtige God heeft niet dezelfde bewoordingen gedicteerd aan de synoptici (eenogigen).

De Christenen geven dit zelf toe, omdat zij niet geloven in een mondelinge inspiratie, zoals de Moslims dat wel geloven van de Heilige Qur'an.

Deze 85% plagiaat van Matteüs en Lukas zinkt in het niets vergeleken bij de literaire kidnap door de schrijvers van het Oude Testament, waar een 100% diefstal voorkomt in het zogenaamde Boek van God. Christelijke geleerden van het kaliber van Bisschop Kenneth Cragg noemen dit op verbloemende wijze diefstal, "reproductie", en zijn er trots op.

Perverse maatstaven

Dr.Scroggie (waarnaar reeds eerder is verwezen), haalt in zijn boek op zeer enthousiaste wijze ene Dr. Joseph Parker aan, voor zijn unieke lofrede over de Bijbel.

Dr.Scroggie zei namelijk:

"Wat een boek is de Bijbel als het gaat om de verscheidenheid van inhoud! ... hele pagina's met onbekende namen zijn opgenomen, en er wordt meer verteld over een stamboom dan over de dag Des Oordeels. Verhalen worden half verteld, en de nacht valt voor we kunnen zeggen waar de overwinning lag. Waar is er ook maar iets (in de religieuze literatuur van de wereld) dat hiermee overeenkomt?"

Ongetwijfeld een prachtige halsketting van woorden en zinnen! Het is veel drukte om niets, en een walgelijke godslastering tegen de Almachtige God voor het schrijven van zo een genante hutspot. Desalniettemin kijken de Christenen met wellust naar de gebreken van hun boek, zoals Romeo met wellust kijkt naar de moedervlek op Julia's lip!

Niets minder dan 100%

Om de mate van plagiaat aan te tonen die door de "geïnspireerde" Bijbelschrijvers is beoefend, vroeg ik mijn publiek tijdens een symposium op de Universiteit van Kaapstad, die werd gehouden tussen mijzelf en Professor Cumpsty (het hoofd van de Theologieafdeling) over het onderwerp "Is de Bijbel God's Woord?", om hun Bijbels open te slaan. Sommige Christenen houden er van om hun Bijbel onder hun arm te dragen wanneer er religieuze discussies of debatten plaatsvinden. Ze lijken wel volkomen hulpeloos te zijn zonder dat boek.Op mijn voorstel begon een deel van het publiek de bladzijden te verfrommelen.

Ik vroeg hen hoofdstuk 37 open te slaan in het "Boek van Jesaja".Toen het publiek gereed was, vroeg ik hen om mijn "Jesaja 37" te vergelijken met hun "Jesaja 37" terwijl ik las, om te zien of ze identiek waren. Ik begon, terwijl ik langzaam las. Verzen 1, 2, 4, 10, 15, enzovoorts, tot aan het einde van het hoofdstuk. Ik bleef na elk vers vragen of wat ik had voorgelezen, overeenkwam met de verzen uit hun Bijbels. Steeds opnieuw riepen ze in koor: "Ja !", "Ja !"Aan het eind van het hoofdstuk, met de Bijbel nog steeds open in mijn hand op de plaats waaruit ik had gelezen, liet ik de voorzitter aan het publiek tonen dat ik helemaal niet uit Jesaja 37 had gelezen, maar uit 2 Koningen 19!

Er was een verschrikkelijke consternatie in het publiek! Ik had zo 100% plagiaat bewezen in de "Heilige Bijbel".

Lees de volgende verzen:


Jesaja 37

Zodra koning Hizkia deze

hoorde, scheurde hij zijn

klederen, bedekte zich met een

rouwgewaad en ging het huis

des Heren binnen ook zond hij

de hofmaarschalk Eljakim den

schrijver Sebna en de oudste

der priesters bedekt met

rouwgewaden tot de profeet

Jesaja de zoon van Amoz. Zij

zeiden tot hem: "Zo zegt

Hizkia: "Deze dag is een dag

van benauwdheid straf en

smaad; want kinderen zijn

aan de geboorte toe maar er

is geen kracht om te baren.

Wellicht hoort de Here uw

god, al de woorden van de

maarschalk waarmee zijn

heer de koning van Assur hem

gezonden heeft om de

levenden God te honen en zal

Hij straf oefenen om de

woorden die de Here uw God

gehoord heeft; wil dan een

gebed op zenden voor het

overblijfsel dat nog gevonden

wordt. Toen kwamen de

dienaren van koning Hizkia

tot Jesaja en Jesaja zei tot

hen: "zo zult gij tot uw heer

zeggen:"zo zegt de Here

vreest niet voor de woorden

die gij gehoord hebt waarmee

de hovelingen van de koning

van Assur Mij gelasterd

hebben. Zie, Ik zend een geest

in hem ik hij zal een gerucht

vernemen, zodat hij naar zijn

land zal terugkeren en Ik zal

hem door het zwaard vellen in

zijn eigen land."

2 Koningen 19

Zodra koning Hizkia deze

hoorde, scheurde hij zijn

klederen, bedekte zich met een

rouwgewaad en ging het huis

des Heren binnen ook zond hij

de hofmaarschalk Eljakim den

schrijver Sebna en de oudste

der priesters bedekt met

rouwgewaden tot de profeet

Jesaja de zoon van Amoz. Zij

zeiden tot hem: "Zo zegt

Hizkia: "Deze dag is een dag

van benauwdheid straf en

smaad; want kinderen zijn

aan de geboorte toe maar er

is geen kracht om te baren.

Wellicht hoort de Here uw

god, al de woorden van de

maarschalk waarmee zijn

heer de koning van Assur hem

gezonden heeft om de

levenden God te honen en zal

Hij straf oefenen om de

woorden die de Here uw God

gehoord heeft; wil dan een

gebed op zenden voor het

overblijfsel dat nog gevonden

wordt. Toen kwamen de

dienaren van koning Hizkia

tot Jesaja en Jesaja zei tot

hen: "zo zult gij tot uw heer

zeggen:"zo zegt de Here

vreest niet voor de woorden

die gij gehoord hebt waarmee

de hovelingen van de koning

van Assur Mij gelasterd

hebben. Zie, Ik zend een geest

in hem ik hij zal een gerucht

vernemen, zodat hij naar zijn

land zal terugkeren en Ik zal

hem door het zwaard vellen in

zijn eigen land."

Deze opmerkingen over de Bijbel zijn bewerkt en persklaargemaakt door Zijne Hoogwaardige Excellentie dominee David J. Fant, algemeen secretaris van de New York Bible Society. Als de hoogste geestelijke heren van de Christenheid ook maar een schijntje geloof hadden dat de Bijbel het Woord van God is, dan hadden ze dat gezegd. Maar ze geven eerlijk (beschaamd?) toe: "Schrijver - ONBEKEND"!

Ze zijn bereid lippendienst te bewijzen aan Geschriften die opgeschreven kunnen zijn door Jan en alleman, en verwachten dat iedereen deze beschouwd als het Woord van God - Hemel verbiede het!

Geen letterlijke inspiratie

(Maak gebruik van de "Collins" RSV met haar aantekeningen voor een complete lijst van alle boeken van de Bijbel en hun schrijvers).

Wat hebben Christelijke geleerden te zeggen over het "Boek van Jesaja"? Zij zeggen:"hoofdzakelijk toegeschreven aan Jesaja; delen ervan kunnen door anderen geschreven zijn. "Met het oog op de bekentenissen van de Bijbelgeleerden zullen we het niet aan de arme Jesaja vragen. Kunnen we deze plagiaat dan op de deur van God spijkeren?

Wat een godslastering! Professor Cumptsy gaf tijdens de vragen, aan het eind van eerdergenoemd symposium, toe dat de "Christenen niet geloven in een letterlijke inspiratie van de Bijbel." Dus Almachtige God had niet uit verstrooidheid hetzelfde verhaal twee keer gedicteerd! Menselijke handen, helemaal van mensen, hadden dit zogenaamde woord van God, de Bijbel, compleet in de war gestuurd. Desalniettemin zullen Bijbelventers volhouden dat elk woord, elke komma en punt in de Bijbel God's Woord is!


De vuurproef

Hoe weten we dat wanneer van een boek beweerd wordt dat het van God is, werkelijk het boek van God is?

Een van de vele proeven is, dat een boodschap die afkomstig is van een "Alwetend Wezen", met zichzelf in overeenstemming MOET zijn. Het moet vrij zijn van elke vorm van gebreken en tegenstrijdigheden. Dit is precies wat het "laatste testament", het Boek van God, zegt: "Denken zij niet na over de Qur'an? En wanneer (die) niet van Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs vinden[37] [43]

God of de duivel?

Waarom zouden we, als de Almachtige God wil dat wij de authenticiteit van Zijn Boek (de Heilige Qur'an) onderzoeken met deze vuurproef, niet precies dezelfde test toepassen op enig ander boek dat beweert van Hem te komen? We willen niemand met woorden beetnemen zoals de Christenen hebben gedaan. Het zou aan de hand van de referenties die ik heb gegeven van Christelijke geleerden, meteen beaamd moeten worden, dat zij ons hebben bewezen dat de Bijbel NIET het Woord van God is, terwijl zij ons toch laten geloven dat zij ons eigenlijk van het tegendeel overtuigd hebben.

Een klassiek voorbeeld van deze ziekte trok "gisteren" nog de aandacht. De Anglicaanse synode hield een zitting in Grahamstown. De hoge geestelijke Bill Burnett, de aartsbisschop, was tot zijn schare aan het prediken. Hij creëerde een verwarring in zijn Anglicaanse gemeenschap Een geleerde Engelsman, die een groep geleerde Engelse priesters en bisschoppen toesprak, in hun eigen moedertaal, Engels, welke zijn geleerde collega's drastisch verkeerd begrepen:zelfs zozeer dat Mr. McMillan, misschien ook een begrepen: zelfs zozeer dat Mr.McMillan, misschien ook een Anglicaan, de hoofdredacteur van een Engels dagblad - "The Natal Mercury", op 11 december 1979, het volgende te zeggen had over de verwarring die de Aartsbisschop had gecreëerd onder zijn eigen geleerde geestelijken:

"Aartsbisschop Burnett's opmerking op de synode waren nauwelijks een voorbeeld van helderheid en ze waren in ruime mate ,en dramatisch verkeerd begrepen door velen van de aanwezigen."

Er is niets mis met Engels als taal, maar zie je niet dat de Christen getraind is in warrig denken in alle religieuze zaken? Christen getraind is in warrig denken in alle religieuze zaken? Het "brood" in zijn Heilige Communie is geen "brood" maar "vlees"? De "wijn" is "bloed"? "Drie is EEN"? En "Menselijk is Goddelijk"? Maar vergis je niet; hij is niet zo onnozel als het aankomt op het aardse koninkrijk, hij is dan erg stipt. Je zult dubbel voorzichtig moeten zijn wanneer je een contract met hem aangaat! Hij kan je al je aandelen laten verkopen, zonder dat je het in de gaten hebt.

De voorbeelden die ik zal geven om de punten te staven die ik heb opgeworpen over de tegenstrijdigheden in het zogenaamde Boek van God, zouden zelfs door een kind gemakkelijk te volgen en te begrijpen zijn. Je zult zien dat de schrijvers van de boeken "Kronieken" en Je zult zien dat de schrijvers van de boeken "Kronieken" en zij met hem), die een volkstelling houdt onder de Joden. Waar vandaan kreeg David (vrede zij met hem) zijn "inspiratie" om deze ongebruikelijke daad te verrichten? De schrijver van 2 Samuël 24:1 zegt dat het de "Here" God was Degene die David (vrede zij met hem) hiertoe bewoog, maar de schrijver van 1 Kronieken 21:1 zegt dat het "SATAN" was die David (vrede zij met hem) prikkelde om zo iets lafhartigs te doen!

Hoe heeft de Almachtige God de bron kunnen zijn van deze tegenstrijdige "INSPIRATIES"? Is het God of is het Satan? In welke religie is de DUIVEL het synoniem van God ?!

Ik heb het niet over "Satanisme"; een recente uitwas van het Christendom, waarin ex-christenen de duivel aanbidden. Het Christendom is erg productief geweest in het kuitschieten van "-ismes": Atheïsme, Communisme, Fascisme, Totalitarisme, Nazisme, Mormonisme, Manisme, "Christian Sciëntisme" en Satanisme. Wat zal het Christendom nog meer baren? De "Heilige" Bijbel leent zich voor allerlei tegenstrijdige interpretaties. Dit is hetgeen waar de Christenen trots op zijn

"Sommigen beweren terech dat Bijbelse passages continue zijn misbruikt en zich onrechtmatig zijn toegeëigend, om bijna elk kwaad dat de mensheid kent, te rechtvaardigen." (Uit:"The plain truth"; een Amerikaans, Christelijk tijdschrift, onder de kop:"De Bijbel's Werelds meest controversiële boek" -Juli 1975).

Wie zijn de échte schrijvers?

Aangezien er meer bewijs zal worden aangevoerd uit "Samuël" en "Kronieken", acht ik het raadzaam eerst vast te stellen wie hun auteurs zijn, in plaats van God te verdenken van de ongelijkheid van deze boeken. De Herzieners van de RSV zeggen: -Samuël: schrijver "Onbekend" (slechts 1 woord)-Kronieken: schrijver "Onbekend", waarschijnlijk verzameld en bewerkt door Ezra". We moeten de nederigheid van deze Bijbelgeleerden bewonderen, maar hun "misschien", "waarschijnlijk" en "vermoedelijk" worden altijd als "feitelijk" uitgelegd door hun wollige schapen. Waarom de arme Ezra of Jesaja de zondebokken maken van deze anonieme schrijvers?

Drie of zeven?

Vergelijk de volgende passages. 2 Samuël 24:13 zegt ons: "Daarop kwam Gad bij David deelde hem dit mee en zeide tot hem: "Zal er zeven jaar hongersnood in uw land komen ?""

Deze woorden worden woord voor woord herhaald in 1 Kronieken 21:11, behalve dan dat het overtollige "En zeide tot hem" is verwijderd! Maar terwijl de onbruikbare bewoording werd bijgeknipt, heeft de auteur ook de tijdsfactor gesnoeid van "zeven" jaar tot "drie" jaar. Wat zei God nu tegen Gad: drie of zeven jaar hongersnood in uw land?


Acht of achttien?

Vergelijk de volgende passages: 2 Kronieken 36:9 vertelt ons dat Jojakin "acht" was toen hij koning werd, terwijl 2 Koningen 24:8 zegt dat hij "achttien" was toen hij koning werd [38][44]

De "onbekende" auteur van KONINGEN moeten hebben gedacht dat wat een mogelijk "kwaad" een kind van acht kon doen om zijn aftreden te verdienen, dus voegde hij er gul tien jaar aan toe om Jojakin volwassen genoeg te maken om blootgesteld te worden aan God's toorn. Hij moest zijn vervalsing echter in evenwicht houden, dus kortwiekte hij vervalsing echter in evenwicht houden, dus kortwiekte hij zijn (=Jojakin's) heerschappij met 10 dagen! [39]45

Voeg TIEN jaar aan leeftijd toe en trek TIEN dagen van heerschappij af? Zou de Almachtige God twee totaal verschillende dingen zeggen over hetzelfde onderwerp?

Cavalerie of infanterie?

Vergelijk de twee passages:

2 Samuel 10: "En David doodde van de Arameeërs zevenhonderd wagenpaarden en veertigduizend ruiters".

1 Kronieken 19: "En David doodde van de Arameeërs zevenduizend wagenpaarden en veertigduizend man voetvolk".

Hoeveel wagenpaarden doodde David? Zevenhonderd of zevenduizend? En doodde hij verder 40.000 RUITERS of 40.000 man VOETVOLK? De gevolgtrekking uit de tegenstrijdige verslagen tussen 2 Samuël 10:18 en 1 Kronieken 19:18 is niet alleen dat God niet het verschil tussen honderden en duizenden kan onderscheiden, maar dat Hij zelfs niet eens "cavalerie" van "infanterie" kan onderscheiden! Het is duidelijk dat godslastering in het Christelijke woordenboek vermomd is als "inspiratie"!

Praktisch huiswerk

Salomon (vrede zij met hem) begon voor zichzelf een koninklijk paleis te bouwen, waar hij dertien jaar over deed. We leren dit uit het eerste boek van Koningen, hoofdstuk 7. Herinnert u zich nog Dr.Parker's gepoch over dat "hele pagina's met onbekende namen zijn opgenomen"? Op het punt van pure kinderachtigheid kun je dit hoofdstuk 7, en Ezechiel 45 niet verslaan. ﷻ‬ bent het uzelf verschuldigd om het in ieder geval 1 keer in uw leven te lezen. Daarna zult u de Heilige Qur'an werkelijk waarderen! Als u geen Bijbel bezit, en als u een Moslim bent, probeer er dan een te bemachtigen. ﷻ‬ kunt dan de verschillende verwijzingen uit dit boekje met kleur onderstrepen in uw Bijbel. "Geel" voor alle tegenstrijdigheden, gebruik "rood" voor pornografische passages, en "groen" voor gevoelige, aangename citaten zoals ik die in het begin van deze verhandeling heb aangehaald -, dat wil zeggen; woorden die je moeiteloos kunt herkennen als zijnde van God en Zijn heilige Profeten (vrede zij met hen allen).

Met enkel deze voorbereiding zult u er al klaar voor zijn om elke missionaris of Bijbelgeleerde die uw kant uit komt te weerleggen en te verwarren !

"Als we meer zweten in tijden van vrede, zullen we minder bloeden in tijden van oorlog."


Opgehoopte tegenstrijdigheden

Laat ik u nog 1 voorbeeld meer geven voordat ik deze reeks tegenstrijdigheden afsluit. Er staan nog honderden andere in de Bijbel. Het is Salomo (vrede zij met hem) weer. Hij pakt de zaken echt groots aan. De ex-Shah van Iran was een peutertje in vergelijking met hem! (volgens de Bijbel.) De schrijver van 2 Kronieken 9:25 geeft Salomon (vrede zij met hem) duizend paardenstallen meer dan het aantal baden dat hij hem heeft gegeven;

"Voorts had Salomo VIERduizend stallingen voor de paarden..."

Maar de schrijver van 1 Koningen 4:26 had echte koninklijke gedachten over zijn koninklijke patroon. Hij vermenigvuldigde Salomon's stallen met 1000% - van 4000 tot 40.000 paardenstallen! Voordat een of andere gladde evangelist zand in je ogen strooit door te zeggen dat het verschil slechts een enkele nul is - "0"; dat een of andere schriftgeleerde of kopiist onbewust een nul aan 4000 heeft toegevoegd om het 40.000 te maken, laat me je dan vertellen dat de Joden in de tijd van Salomo (vrede zij met hem) niets wisten over de nul! Het waren de Arabieren die de nul eeuwen later in het Midden-Oosten en Europa hebben geïntroduceerd. De Joden spelden hun getallen in hun literatuur in woorden, en niet in cijfers. Onze vraag is: - Wie was de werkelijke schrijver van deze schrikbarende tegenstrijdigheid? Was het God of de mens? ﷻ‬ kunt deze informatie, en nog meer verwante feiten, lezen in een erg uitgebreid boek [40][46] - "THE BIBLE - Word of God or Word of man ?" door A.S.K. Joommal.


De objectiefste getuigenis

De Christelijke propagandist is er dol op het volgende vers aan te halen als bewijs dat de Bijbel het Woord van God is:

"De gehele Schrift IS door God geïnspireerd en IS nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten en op te voeden in rechtvaardigheid... [41][47] "

Let eens op de "IS"-sen in hoofdletters.Dominee Scofield vertelt ons stilletjes dat ze er niet staan in de originele Griekse tekst. "The New English Bible", vertaald door een comité dat "de Kerk van Engeland", "de Kerk van Schotland", "de Baptisten-Unie", "de Presbyteriaanse Kerk van Engeland",etc, etc. vertegenwoordigd, en de "British and foreign society" heeft de vertaling gemaakt die het dichtst in de buurt komt van de originele Griekse tekst, die het verdient hier vermeld te worden:

"Elk geïnspireerd Schrift kan gebruikt worden om de waarheid te onderwijzen en fouten te weerleggen, of voor verbetering van zeden, en discipline in gerechtigheid..." De Rooms-katholieken zijn in hun "Douay" versie ook trouwer aan de tekst dan de Protestanten in hun Geautoriseerde Versie Zij zeggen: "Elk door God geïnspireerd geschrift is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren...". We zullen niet met woorden gezochte bezwaren opwerpen. Moslims en Christenen zijn het er over eens dat wat van God afkomstig is, of het nu door inspiratie is of door openbaring, een van de volgende vier doelen moet dienen: Het moet ons onderwijzen in GELOOFSLEER ;

TERECHTWIJZING van onze fouten ;

Ons VERBETERING bieden ;

Of ons leiden tot GERECHTIGHEID.

Ik heb de geleerde mannen van het Christendom in de afgelopen veertig jaar gevraagd of zij een vijfde "haak" kunnen leveren om het Woord van God aan op te hangen, maar zij legden het glansrijk af. Dat betekent niet dat ik hun prestatie heb overtroffen. Laten wij de "Heilige Bijbel" onderzoeken met deze objectieve tests.

Niet ver te zoeken

Het allereerste boek van de Bijbel - Genesis - geeft ons vele mooie voorbeelden. Open hoofdstuk 38 en lees. Ons wordt hier de geschiedenis van Judah gegeven, de vader van het Joodse ras, waarvan we de naam "Judea" en "Jodendom" afleiden. Deze aartsvader van de Joden trouwde, en God schonk hem drie zoons; Er, Onan en Shelah. Toen de eerste groot genoeg was, liet Judah hem trouwen met een dame genaamd Tamar.

"En Er, de eerstgeborene van Judah, was slecht in de ogen van de Heer, en de Here doodde hem [42][48]

Onder welk kopje van de bovengenoemde vier principes van Timoteus wilt u dit droevige nieuws plaatsen? De tweede -"TERECHTWIJZING" is het antwoord. Er was slecht, dus God doodde hem. Een les voor allen; God zal ons vernietigen voor onze slechtheden. Terechtwijzing!

We gaan door met dit Joodse verhaal. Volgens hun gebruik was het, als een broer doodging zonder nakomelingen achter te laten, de plicht van de andere broer om "zaad" te geven aan zijn schoonzus, zodat de naam van de overledene kon worden voortgezet. Judah droeg ter ere van dit gebruik zijn tweede zoon Onan op deze plicht te vervullen. Maar dan sluipt jaloezie zijn hart binnen. Het zal zijn zaad zijn, maar de naam zal zijn broer's naam zijn! Dus op het kritieke moment "Verspilde hij het zaad op de grond... en hetgeen hij gedaan had was kwaad in de ogen des Heren, en hij doodde ook hem." [49]

Opnieuw waar past deze doodslag in Timoteus' test? "terechtwijzing!"is het antwoord opnieuw.Er worden geen prijzen gegeven voor deze makkelijke antwoorden. Ze zijn zo fundamenteel. Doe verkeerd en duld de consequentie! Onan is vergeten in het "Boek van God", maar Christelijke seksuologen hebben hem onsterfelijk gemaakt door naar "coitus-interruptus" te verwijzen als "Onanisme" in hun boeken over seks. Nu vertelt Judah zijn schoondochter Tamar om naar haar vader's huis terug te keren totdat zijnderde zoon Shelah zijn mannelijkheid verkrijgt, waarna zij teruggebracht zal worden, zodat hij zijn plicht kan vervullen.

De wraak van een vrouw Shelah groeit op en is, misschien, getrouwd met een andere vrouw. Maar Judah had zijn verplichting tegenover Tamar niet vervuld. Diep in zijn hart is hij met angst vervuld. Hij heeft al twee zoons verloren ten koste van deze "heks";"dat ook hij (Shelah) niet sterve, evenals zijn broeders...

Dus vergeet Judah geriefelijk zijn belofte. De gekwetste jongedame besluit wraak te nemen op haar schoonvader vanwege het ontnemen van haar "zaadrecht". Tamar vernam dat Judah naar Timnath ging om zijn schapen te weiden. Ze beraamde om het hem onderweg betaald te zetten. Ze loopt voor hem uit en gaat zitten op een open plek onderweg naar Timnath. Wanneer Judah haar ziet, denkt hij dat ze een hoer is, omdat ze haar gezicht heeft bedekt. [51][43]

Hij komt op haar af en stelt voor – "laat mij toch tot u komen... daarop zeide zij: "wat zult gij mij geven, wanneer gij tot mij komt?"

Hij belooft dat hij haar een geitenbokje van zijn kudde zal sturen. Welke garantie had ze dat hij het zou sturen? "Welke garantie moet ik u geven?", vroeg Judah. Zijn ring, zijn snoer en zijn staf, is het parate antwoord. De oude man overhandigt haar deze bezittingen, en "...hij kwam tot haar en zij werd zwanger van hem [44][52] ." "

De morele les

Voordat we het kopje van Timoteus 3:16 opzoeken om te kijken onder welke categorie we dit obscene, vieze verhaal uit het "Boek van God" moeten plaatsen, kom ik in de verleiding, zoals ook u in de verleiding zou komen, om te vragen:

"Wat is de morele (?) les die onze kinderen kunnen leren van Tamar's zoete wraak?" Natuurlijk vertellen we onze kinderen fabels; niet echt om hun vermakelijke inhoud, maar dat door die fabels een of andere morele les kan worden bijgebracht. "De vos en de druiven", "De wolf en het lammetje", "De hond en zijn schaduw", etc Hoe simpel of gek het verhaal ook is; een morele waarde is het doel.

Cristelijke ouderlijke dilemma's

Dr.Vernon Jones, een gerespecteerde Amerikaanse psycholoog, heeft experimenten uitgevoerd op groepen schoolkinderen aan wie bepaalde verhaaltjes waren verteld. De helden van de verhalen waren dezelfde in de verschillende groepen kinderen, maar ze gedroegen zich in elke groep anders. Bij de ene groep kwam "St.George" die de draak doodde naar voren als een erg dapper figuur, maar bij een andere groep vluchtte hij van schrik en zocht bescherming in zijn moeder's schoot.

"Deze verhalen hebben enkele geringe,maar permanente veranderingen gecreëerd in het karakter, zelfs in de beperkte situatie in de klas", concludeerde Dr.Jones. Hoeveel meer permanente schade de verkrachtingen en moorden, incestgevallen en walgelijkheden van de "Heilige Bijbel" hebben aangericht aan de kinderen van het Christendom, kan worden gemeten aan de hand van de meldingen in onze dagbladen. Als zo de bron van de Westersemoraliteit is, is het geen wonder dat Methodisten en Rooms-katholieken reeds huwelijken hebben gesloten tussen HOMOSEXUELEN in hun "Huizen van God".En 8000 "homo's" (een verbloemende term voor sodomieten) vertonen hun "koopwaar" in Londen's Hyde Park in Juli 1979, met bijval van het nieuws en Tv-media.

ﷻ‬ moet die "Heilige Bijbel" zien te krijgen en het hele hoofdstuk 38 van Genesis lezen Streep met rood de woorden en zinnen aan die deze versiering verdienen. We hadden vers 18 bereikt in onze morele (?) les - ".en zij werd zwanger van hem"

Je kunt je niet voor eeuwig verstoppen

Drie maanden later, toen de aap zeker uit de mouw zou komen, bereikte Judah het nieuws dat zijn schoondochter, Tamar, de "hoer" had gespeeld, en dat "zij ook zwanger was door hoererij.

Toen zeide Judah: "brengt haar naar buiten, opdat zij verbrand worde [45][53] ."

Judah had haar opzettelijk als "heks" versmaad, en nu wil hij haar op sadistische wijze verbranden. Maar deze listige Jodin stond een punt voor op de oude man. Ze had de "ring" de "snoer" en de "staf" met een dienaar meegestuurd,om haar schoonvader te smeken de schuldige te vinden van haar zwangerschap. Judah zat in het nauw. Hij bekende dat zijn schoondochter "rechtvaardiger" was dan hijzelf, en "daarna kende hij haar nooit" (vers 26).

Het is nogal een ervaring om de keuze van taalgebruik te vergelijken waarin de verschillende Bijbelversies hetzelfde incident beschrijven. De Jehovah's Getuigen vertalen de laatste passage in hun "Nieuwe Wereldvertaling" als "en daarna had hij geen gemeenschap meer met haar." Dit is niet het laatste dat we in het "Boek van God" zullen horen van deze Tamar, die de Evangelieschrijvers onsterfelijk hebben gemaakt in hun "Stamboom van hun Heer".

Incest geëerd

Ik wil u niet met details vervelen, maar de eindverzen van Genesis 38 gaan over een duel in Tamar's baarmoeder: over de tweeling die over invloed vecht. De Joden waren uiterst precies in het registreren van hun "eerstgeborenen".

De eerstgeborene kreeg het leeuwendeel van het erfgoed van hun vader. Wie zijn de gelukkige winnaars in deze prenatale race? Er zijn er vier in deze unieke wedstrijd. Zij zijn "PHARES" en "ZERACH" van TAMAR door JUDAH Hoe? Dat zult u weldra zien Maar laten we eerst de moraal zoeken. Wat is het moraal in deze aflevering? ﷻ‬ herinnert zich Er en Onan nog: hoe God hen vernietigde voor hun verschillende zondes? En de les die we in beide gevallen hebben geleerd was "terechtwijzing". Onder welke categorie van Timoteus zult u de incest van Judah en zijn onwettige nageslacht plaatsen?

Al deze figuren worden in het "Boek van God" geëerd voor hun smeerlapperij. Zij worden de groot-opa's en groot-oma's van de "eniggeboren zoon van God"(?)[46] [54]

In elke Versie van de Bijbel hebben de Christenen in het Nieuwe Testament [47][55] de namen van deze figuren anders geschreven dan hoe ze in het Oude Testament [48][56] staan, om de lezer op het verkeerde spoor te leiden.

"Nieuwe" en Zerach tot Zara en Tamar tot Thamar. Maar hoe zit het nu met het moraal? God heeft Judah gezegend voor zijn incestueuze misdaad! Dus als je "kwaad" bedrijft (Er), zal God je doden; als je "zaad" verknoeit (Onan), zal God je doden, maar een schoondochter (Tamar) die op wraakzuchtige en listige wijze haar schoonvaders zaad (Judah's) neemt, wordt beloond. Onder welke categorie zullen de Christenen deze "eer" plaatsen in het "Boek van God"?

Waar past het in? Is het jullie:

Geloofsleer?

Terechtwijzing?

Verbetering?

Leiding tot gerechtigheid?

Vraag het hem die bij u aan komt kloppen; die professionele prediker,die hot-gospeler, die Bijbelventer. Hier verdient hij een prijs als hij een uitleg kan geven voor het correcte antwoord. Er is niemand geboren die deze vuiligheid kan verdedigen,deze pornografie kan plaatsen onder een van de bovenstaande kopjes. Maar het moet onder een kopje geplaatst worden. Het kan alleen worden geplaatst onder "pornografie"!

Ban het boek!

George Bernard Shaw heeft gezegd: "het gevaarlijkste boek ter wereld (de Bijbel); hou het achter slot en grendel." Hou de Bijbel uit het bereik van uw kinderen. Maar wie zal zijn advies opvolgen? Hij was geen "Born Again", geen "herboren" Christen.

Volgens de hoge morele scrupules van de Christelijke heersers van Zuid-Afrika, die het boek "Lady Chatterley's Lover" hebben verboden omdat er een "tetragrammaton"- een woord van vier letters, in stond, zouden ze zeker de "Heilige Bijbel" hebben verboden als het een Hindoeïstisch boek of een Islamitisch boek was geweest. Maar ze zijn volslagen machteloos tegen hun eigen "Heilige Boek"; hun "redding" hangt er van af!

In de "Plain Truth" van oktober 1977 was het volgende te lezen:

"Door Bijbelverhalen aan kinderen voor te lezen kunnen allerlei gelegenheden worden gecreëerd om de moraliteit van seks te bespreken. Een ongekuiste uitgave van de Bijbel zou een afkeuring kunnen krijgen van sommige censors..."

-Dochters verleiden hun vader

Lees Genesis 19, van vers 30 tot het einde, en markeer wederom met rood de woorden en zinnen die deze eer verdienen. Aarzel niet en stel niet uit. Uw "gekleurde" Bijbel zal een onbetaalbaar erfstuk worden voor uw kinderen. Ik ben het met Shaw eens om de Bijbel "achter slot en grendel" te houden, maar we hebben dit wapen nodig om de Christelijke uitdaging aan te gaan.

De Profeet van de Islam (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd[49][57] dat oorlog strategie is, en strategie vereist van ons dat we de wapens van onze vijand gebruiken.Het gaat er niet om wat we fijn vinden en wat we niet fijn vinden. Het is wat we gedwongen zijn te gebruiken tegen de professoren van het "ene boek" (Bijbel),die bij ons aankloppen met "de Bijbel zegt dit" en "de Bijbel zegt dat".

Zij willen dat wij onze Heilige Qur'an inruilen tegen hun "Heilige Bijbel".Laat hen de gaten in de "heiligheid" zien die zij nog niet hebben gezien. Soms beweren deze zombies dat zij deze vuiligheid voor de eerste keer zien. Ze zijn met geselecteerde verzen voor hun propagatie geprogrammeerd.

Maar om verder te gaan: de "geschiedenis" is dat nacht na nacht de dochters van Lot (vrede zij met hem) hun dronken vader misleiden met het nobele (?) motief hun vaders "zaad" te behouden. "Zaad" komt erg in het oog vallend voor in dit "Heilige Boek":alleen al in het kleine boekje Genesis zevenenveertig keer! Uit deze wederom incestueuze relatie komen de "Ammonieten" en "Moabieten" voort, voor wie de "God van Israël" een speciale mededogen zou hebben.

Verderop in de Bijbel lezen we dat de Joden door dezelfde meedogende God worden opgedragen de Filistijnen zonder genade te slachten;- mannen, vrouwen en kinderen. Zelfs bomen en dieren moeten niet gespaard worden, maar de Ammonieten en Moabieten mogen niet worden "benauwd" of "uitgedaagd", omdat zij het zaad van Lot (vrede zij met hem) zijn! [50][58]

Geen enkele fatsoenlijke lezer kan Lot's verleiding ten aanzien van zijn moeder, zuster of dochter lezen, of zelfs ten aanzien van zijn verloofde, als zij een kuise en zedelijke vrouw is. Desalniettemin zult u perverse mensen tegenkomen die zich volproppen met deze vuiligheid. Smaken kunnen worden gecultiveerd! Lees opnieuw en markeer Ezechiel 23. ﷻ‬ weet welke kleur u moet kiezen. De "hoererij" van de twee zussen, Ohola en Oholiba. De seksuele details die hier staan, beschamen zelfs de ongekuiste uitgave van vele verboden boeken. Vraag uw "wedergeboren" Christelijke bezoekers onder welke categorie zij al deze geilheid zullen classificeren. Zulke vuiligheid heeft met zekerheid geen plaats in enig "Boek van God".

Al-Haj A.D. Ajijola geeft in zijn boek- "The Myth of the Cross" ("De Mythe van het kruis"), een meesterlijke uiteenzetting van de bedrieglijkheid van de Bijbel als ook de kruisiging, kortom: van het hele Christendom. Geen enkele student die godsdienstvergelijkende studie doet kan het zich veroorloven zonder dit boek te zijn, als ook "THE BIBLE: Word of God or Word of Man?"


De stamboom van Jezus

(vrede zij met hem)

Kijk nu hoe de Christelijke vaders de incestueuze nageslachten van het Oude Testament op hun Heer en Verlosser, Jezus Christus (vrede zij met hem), hebben aangesmeerd in het Nieuwe Testament.Voor een man die geen stamboom had, hebben zij er een voor hem gemaakt. En wat voor een stamboom! Zes overspeligen en nakomelingen van incest worden deze heilige man van God opgedrongen. Mannen en vrouwen die het verdienen dood gestenigd te worden volgens God's Eigen Wet, zoals is geopenbaard aan Mozes (vrede zij met hem), en verder moeten worden verbannen en uitgesloten uit het Huis van God voor generaties. [51][59]

Schandelijke afstamming

Van de vier Evangelieschrijvers, heeft God er slechts twee "geïnspireerd" om de stamboom van Zijn "zoon" op te schrijven. Om het voor u gemakkelijk te maken om de "vaders en grootvaders" van Jezus Christus (vrede zij met hem) te vergelijken in beide "geïnspireerde" lijsten, heb ik alleen de namen verzameld, zonder de woordenvloed eromheen. Zie de volgende lijst.

Tussen David (vrede zij met hem) en Jezus (vrede zij met hem),heeft God Matteüs "geïnspireerd" om slechts 26 voorouders voor Zijn "zoon" op te schrijven. Maar Lukas, ook "geïnspireerd", heeft 41 voorvaderen voor Jezus (vrede zij met hem) verzameld. De enige naam die gezamenlijk voorkomt in deze twee lijsten tussen David (vrede zij met hem) en Jezus (vrede zij met hem) is Jozef, en hij was ook, volgens Lukas 3:23, een "vermeende" vader. Deze ene naam is oogverblindend.

Je hebt geen kam met fijne tandjes nodig om hem te vangen. Het is Jozef de Timmerman.ﷻ‬ zult ook zo zien dat de lijsten flagrant tegenstrijdig zijn. Zouden beide lijsten van dezelfde bron hebben kunnen komen, d.w.z God?

Een waargemaakte voorspelling?

Matteüs en Lukas zijn er superijverig in om David (vrede zij met hem) de Koning, de oorspronkelijke voorvader van Jezus (vrede zij met hem) te maken, vanwege dat loze denkbeeld dat Jezus (vrede zij met hem) op de "Troon van zijn vader" [60] zou moeten zitten.

De Evangeliën logenstraffen deze voorspelling, want zij vertellen ons dat in plaats van dat Jezus (vrede zij met hem) op zijn vader's (David's) troon zat, het Pontius Pilatus, een Romeinse gouverneur was, een heiden, die op die ene troon zat en zijn rechtmatige (?) opvolger (Jezus) ter dood veroordeelde.

"Geeft niks", zegt de Evangelist, "als het niet in zijn eerste komst gebeurt, dan zal hij wel in zijn tweede komst deze voorspelling vervullen, en daarnaast nog driehonderd andere."

Maar met hun extravagante enthousiasme om de afstamming van Jezus (vrede zij met hem) lichamelijk tot David (vrede zij met hem) terug te trekken[52] [61] struikelen en vallen beide "geïnspireerde" schrijvers op de allereerste trede.

Matteüs 1:6 zegt dat Jezus (vrede zij met hem) de zoon van David (vrede zij met hem) was, door Salomon (vrede zij met hem), maar Lukas 3:31 zegt dat hij (Jezus) de zoon van David (vrede zij met hem) was door Nathan.

Men hoeft geen stamboomdeskundige te zijn om te zien dat met geen enkele prikkeling van het voorstellingsvermogen het zaad van David (vrede zij met hem) de moeder van Jezus (vrede zij met hem) heeft kunnen bereiken door zowel Salomon als Nathan tegelijkertijd! We weten dat beide schrijvers verdraaide leugenaars zijn, omdat Jezus (vrede zij met hem) op wonderbaarlijke wijze was geboren, zonder enige mannelijke tussenkomst. Zelfs als we zouden toegeven aan een lichamelijke stamboom via David (vrede zij met hem), zouden beide schrijvers toch nog bewezen leugenaars te zijn voor de aangewezen reden.

Vooroordeel afbreken

Hoe simpel de bovenstaande logica ook is; de Christen wordt zo emotioneel meegesleept, dat het niet zijn bevooroordeelde verstand zal binnendringen. Laten we hem nog eenzelfde voorbeeld geven, maar een waar hij het zich kan veroorloven objectief te zijn.

We weten uit de geschiedenis dat Mohammed (Allah's vrede en genade zij met hem), de Profeet van de Islam, de zoon van Abraham (vrede zij met hem) was door Ismaël (vrede zij met hem). Dus als er een "geïnspireerde" schrijver voorbij zou komen en probeerde zijn "openbaring" aan te smeren, er op neerkomend dat Mohammed (vrede zij met hem) de zoon van Abraham (vrede zij met hem) was via Isaak (vrede zij met hem), zouden we, zonder enige twijfeling, zo een schrijver bestempelen als een leugenaar, omdat het zaad van Abraham (vrede zij met hem) nooit Amina (Moehammed's moeder) kan bereiken door Ismaël en Isaak tegelijkertijd! Het verschil in stamboom tussen deze twee zonen van Abraham (vrede zij met hem), is het verschil tussen de joden en de Arabieren.

In het geval van Mohammed (Allah's vrede en genade zij met hem) zouden we dan weten, dat eenieder die zegt dat Isaak zijn voorvader was, een leugenaar is. Maar in het geval van Jezus (vrede zij met hem) zijn zowel Matteüs als Lukas verdacht. Totdat de Christenen besluiten welke lijn van voorouders zij verkiezen voor hun "god", zullen beide Evangelies moeten worden verworpen.

De Christenheid heeft deze stambomen de afgelopen 2000 jaar met hand en tand verdedigd, in de poging het mysterie op te lossen. Ze hebben nog niet opgegeven. We bewonderen hun volharding. Zij geloven nog steeds dat "de tijd het probleem op zal lossen."

In "The Plain Truth" van Juli 1975 stond het volgende:

"Er zijn vermeende tegenstrijdigheden die theologen niet tot de bevrediging van elke atheïst hebben opgelost. Er zijn tekstuele moeilijkheden waar geleerden nog steeds mee worstelen. Alleen een Bijbelanalfabeet zou deze, en andere problemen, ontkennen."


- De bron van Lucas "inspiratie"

We hebben reeds 85% van Matteüs en Lucas aan Markus of die mysterieuze "Q" vastgespijkerd. (zie pag 39). Laten we nu Lucas toestaan om te vertellen wie hem "geïnspireerd" heeft om zijn "hoog edele Theofilus" het verhaal van Jezus (vrede zij met hem) te vertellen. (Zie volgende pagina) voor de inleiding van Lucas tot zijn "Evangelie".

Hij vertelt ons openlijk dat hij alleen maar in de voetstappen van anderen volgde die minder gekwalificeerd waren dan hijzelf; anderen die de roekeloosheid hadden om verslagen van zijn held (Jezus) te schrijven. Als geneesheer was hij, tegenover vissers en belastingophalers, zonder twijfel beter begaafd om een literair meesterwerk te creëren.

Dit deed hij, omdat "ik ook tot het besluit ben gekomen...dit in geregelde orde voor u te boek te stellen..." Dit zijn voorname rechtvaardigingen over zijn voorgangers.

In het voorwoord van zijn vertaling van het "Evangelie van St.Lucas", heeft de Christelijke geleerde J.B. Phillips het volgende te zeggen: "tot zijn eigen bekentenis had Lucas nauwkeurig bestaand materiaal vergeleken en bewerkt, maar het leek er op dat hij toegang had tot een grote hoeveelheid bijgevoegd materiaal, en we kunnen redelijkerwijs gissen naar enkele van de bronnen waaruit hij putte." [53]62

"Het Evangelie van Lucas"

-Aangezien velen getracht hebben zaken, die onder ons hun(2) beslag hebben gekregen, -gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn,

-ben ook ik tot het besluit gekomen na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Theophilus,

-opdat gij de betrouwbaardheid zoudt erkennen der zaken, waarvan gij onderricht zijt.

En toch noemen jullie dit het Woord van God?! Probeer "The Gospels in Modern English" te verkrijgen, uitgegeven door "Fontana".Het is een goedkope uitgave. Ga het vlug halen, voordat de Christenen besluiten om Phillips' aantekeningen, die van onschatbare waarde zijn, uit zijn vertaling te schrappen!

En wees niet verrast als de schrijvers van de RSV ook besluiten het "voorwoord" uit hun vertaling te verwijderen. Het is een oud, oud gebruik. Zodra degenen die gevestigde belangen in het Christendom hebben, zich beseffen dat zij onbewust uit de school zijn geklapt, maken zij vlug wijzigingen. Zij maken actuele vermeldingen ineens "vergane" geschiedenis!

- Het overgebleven evangelie

Wie is de schrijver van "Het Evangelie van Johannes"? Noch God, noch Johannes! Zeg wat "hij" (?) er "zelf" (?) over zegt[54] [63]

Wie is zijn "HIJ" en "ZIJN", en zijn "WIJ WETEN" en "IK MEEN"? Zou het de wispelturige kunnen zijn die hem in de steek liet in de tuin, toen hij het meeste behoefte aan hem had, of de veertiende man aan tafel, tijdens het "Laatste maal", degene die Jezus (vrede zij met hem) liefhad? Beiden waren Johanessen.

Het was een populaire naam onder de Joden ten tijde van Jezus (vrede zij met hem), en onder Christenen zelfs vandaag de dag. Geen van deze twee was de schrijver van dit Evangelie. Dat het product was van een anonieme hand, is kristalhelder.


- Schrijvers in een notendop:

Laat me deze "schrijver" zoektocht afsluiten met het oordeel van die 32 geleerden, gesteund door hun 50 samenwerkende kerkgemeentes. God is reeds een lange tijd geleden uit deze auteurschaprace verwijderd. In de RSV, door Collins, kunnen aantekeningen van onschatbare waarde over "de Boeken van de Bijbel" worden gevonden, achterin hun uitgave. We beginnen met "Genesis" - het eerste boek van de Bijbel.

De geleerden zeggen over de "SCHRIJVER" er van: "Een van de "vijf boeken van Mozes"". Let er op dat de woorden "vijf boeken van Mozes" tussen aanhalingstekens zijn geschreven " " dit is een subtiele manier om toe te geven dat dit is wat mensen zeggen -, dat het Boek van Mozes (vrede zij met hem) was, dat Mozes de schrijver was. Maar wij [55][64] , die beter zijn ingelicht, onderschrijven dat geklets niet.

"Over het algemeen toegeschreven aan Mozes." Dit is dezelfde categorie als het boek Genesis. Wie is de schrijver van het boek "Jozua"? Antwoord: "Grootste deel toegeschreven aan Jozua".

Wie is de schrijver van het boek"RICHTEREN"? Antwoord: "Mogelijk Samuël"

Wie is de schrijver van "Ruth"? Antwoord: "Onbekend".

Wie is de schrijver van:

Genesis: Onder andere Mozes

Exodus: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes

Leviticus: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes

Numeri: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes

Deuteronomium: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes.

Jozua: Grootste deel toegeschreven aan Jozua

Richteren: Schrijver mogelijk Samuel

Ruth: Schrijver niet met zekerheid bekend, misschien Samuel.

1 Samuel: Schrijver onbekend

2 Samuel: Schrijver onbekend

1 Koningen: Schrijver onbekend

2 Koningen: Schrijver onbekend

1Kronieken: Schrijver onbekend,waarschijnlijk verzameld en bewerkt door Ezra

2Kronieken: Schrijver nbekend,waarschijnlijk verzameld en bewerkt door Ezra

Esther: Schrijver onbekend

Job: Schrijver onbekend

Psalmen: Hoofdzakelijk David, maar er zijn ook andere schrijvers

Spreuken: Schrijver twijfelachtig maar in het algemeen toegeschreven aan Salomon

Jesaja: Hoofdzakelijk toegeschreven aan Jesaja maar delen kunnen ook door anderen zijn geschreven

Jona: Schrijver onbekend.

En zo gaan de geruchten.De schrijvers van deze anonieme boeken zijn ofwel "onbekend", of zijn "waarschijnlijk" of "vermoedelijk", of ze zijn van "twijfelachtige" oorsprong. Waarom God de schuld geven voor dit fiasco?

De Lankmoedige en Barmhartige God heeft geen tweeduizend jaar op Bijbelgeleerden gewacht om ons te vertellen dat Hij niet de Schrijver was van Joodse kleine zondes, hoogmoed en vooroordelen; van hun lusten, ruzies, jaloezieën en gruweldaden. Hij zei het openlijk wat zij doen:

"Wee dan degenen die de Schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: "Dit komt van Allah". Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij verrichtten [56][65] ."

We zouden de stelling van dit boek met bovengenoemde aya [57][66] kunnen hebben beginnen, en er mee zijn geëindigd, met de bevrediging dat Almachtige God Zelf Zijn uitspraak over dit onderwerp -"Is de Bijbel het Woord van God?"- zou hebben gedaan, maar we wensten onze Christelijke broeders een gelegenheid te geven om het onderwerp zo objectief mogelijk te bestuderen. Gelovende Christenen, "herboren" Christenen, en hun eigen Heilige Boek, de Bijbel, toe te staan tegen "beter" weten in te getuigen.

En hoe zit het met de Heilige Qur'an? Is de Qur'an het Woord van God? De schrijver van deze nederige uitgave heeft getracht deze vraag op een uiterst wetenschappelijke manier te beantwoorden in zijn boek "De Qur'an, Het grootste Wonder".


Epiloog

De lezer moet nu onderhand overtuigd zijn; dat wil zeggen: als hij een open verstand heeft, dat de Bijbel niet is wat ervan beweerd wordt te zijn door de voormannen van het Christendom.

Voor bijna veertig jaar hebben mensen me gevraagd hoe het toch komt dat ik zo'n "grondige" kennis heb over de Bijbel en het Christendom. Eerlijk gezegd is mijn huidige positie als Islamitisch "expert" op het gebied van Jodendom en Christendom niet uit eigen wil Ik ben gedwongen te zijn wat ik ben.

Vroege provocatie

Het was 1939 toen ik als winkelassistent werkte in Adams Mission, vlakbij een Christelijk seminarium met die naam; die predikanten en priesters voortbracht. Ik en mijn mede- Moslim-medewerkers waren het mikpunt van jonge ambitieuze mannen van de geestelijke stand. Er ging geen dag voorbij dat deze jonge Christenen mij of mijn broeders in geloof niet lastig vielen, door beledigingen die zij uitten over de Islam, de Heilige Profeet (vrede zij met hem) en de Qur'an.

Als een gevoelige jongeman van 20 jaar, bracht ik slapeloze nachten door in tranen omdat ik niet in staat was degene te verdedigen die me dierbaarder is dan mijn eigen leven, die barmhartigheid voor de hele mensheid - Moehammed (vrede zij met hem).

Ik zocht mijn toevlucht in Qur'an-studie, Bijbelstudie en andere literatuur. Mijn ontdekking van het boek-"izhhar-oel- 'haq" - was het keerpunt in mijn leven. Na een tijdje kon ik de missionarisen-in-opleiding van Adams Mission College uitnodigen en hen laten zweten onder hun boordje, tot zij een respect ontwikkelden voor de Islam en zijn Heilige Boodschapper (vrede zij met hem).

Moslims onder voortdurende aanval.

Het liet me denken over hoe het toch kwam dat zoveel onwaakzame Moslims constant door Christelijke evangelisten die een deur-tot-deur campagne voeren worden bestormd, en eenmaal binnengelaten door de spreekwoordelijke gastvrije Moslim, dacht ik er aan hoe de genadeloze missionaris de "samoesas" oppeuzelde en de lucht uit de Moslim sloeg met spottende opmerkingen tegen zijn geloof.

Vastberaden om bij de Moslims hun recht tot zelfverdediging aan huis te brengen en hen te wapenen met voldoende kennis om de hot-gospeler, de deur-tot-deur venter van het Christendom, en de schaamteloze belediger van de Islam en zijn Heilige Boodschapper (vrede zij met hem) af te slaan; besloot ik nederig om lezingen te geven om de Moslim- massa's te laten zien dat zij niets te vrezen hadden van de aanvallen van de Christenen. Mijn lezingen waren ook een uitnodiging aan de Christenen om de waarheid van de Islam te zien, en de verzinsels die de werkelijke preken van Jezus (vrede zij met hem) waren binnengedrongen.

Aanval niet nieuw

Christelijke missionarissen hebben in de laatste honderd jaar, en verder terug in de tijd, Moslims van vele kanten uitgedaagd, en een vrij groot aantal van die uitdagingen zijn, naar mijn weten, beantwoord of deels beantwoord. Misschien zal, met de Wil van Allah, mijn bijdrage in dit veld ook beantwoorden, of deels beantwoorden, aan de uitdagingen van degenen die kwaadspreken over de Islam. Het is van uiterste belang dat we niet in gebreke blijven. Een zo'n uitdaging komt in mijn gedachten, te weten, die van Geo G. Harris, de schrijver van "How to lead Muslims to Christ" ("Hoe Moslims naar Christus te leiden"). Deze missionaris, die de Moslims van China heeft proberen te bekeren, zegt in de gebruikelijke arrogante en kleinerende toon van de Westerling op pagina 19, onder het hoofdje "de theorie op beschuldiging van corruptie":"we komen nu bij de ernstigste beschuldiging door de moslimwereld tegen onze christelijke geschriften. Er zijn drie aspecten aan deze beschuldiging.

De Christelijke geschriften zijn zodanig veranderd en gewijzigd, dat zij weinig tot geen gelijkenis vertonen met de glorieuze Indjiel, die geprezen wordt in de Qur'an. Daarom dienen wij de volgende vragen te stellen: Waar zijn ze zo veranderd en gewijzigd?

Kun je een exemplaar van de echte Indjiel aan mij laten zien, zodat ik het met de mijne kan vergelijken? En in welk jaartal was de ongewijzigde Indjiel in omloop? Voor de Evangelies geldt hetzelfde, deze zijn ook onderhevig geweest aan vervalsing. Hierbij kunnen we de volgende (scherpe) vragen stellen:

Was zo'n vervalsing of wijziging opzettelijk gedaan?

Kun je in mijn Bijbel een zo'n passage aanwijzen?

Hoe was deze passage oorspronkelijk?

Wanneer, door wie, hoe of waarom is het vervalst of veranderd?

Was dat vervalsing van de tekst of van de betekenis?

Wanneer wij deze vragen stellen horen wij, moslims, dat onze Evangelies "nagemaakte" plaatsvervangers zijn voor de oorspronkelijke Indjiel. Of dat onze Evangelies het Handwerk zijn van mensen, niet de Edele Indjiel die is neergedaald op Jezus.

Een beetje vragen zal gewoonlijk de "werkelijke" toestand aan het licht brengen: dat de Moslim die de beschuldiging uit, gewoonlijk ellendig onwetend is omtrent de Bijbel, of het Nieuwe Testament zoals het feitelijk heeft bestaan in het verleden of vandaag de dag.

Voordat we verder gaan met de tweede helft van deze discussie, is het belangrijk u er aan te herinneren dat zodra de opponent bereid is de armzaligheid van zo'n beschuldiging te begrijpen, wij doorzetten met wat lessen uit onze geschriften, zodat onze poging positief zal zijn en niet negatief.

Hebben wij, moslims, dan het antwoord op al deze vragen?

Als u, beste lezer, dit boek heeft gelezen, zult u toegeven dat Geo G. Harris geen voet heeft om op te staan. Ik ben in staat geweest om feitelijke bladzijdes uit de Bijbel te geven om zijn beweringen te weerleggen.


Moslims uitgedaagd

Op pagina 16 van Geo G. Harris' boek, leert hij zijn kameraden een basisregel voor missiewerk, om de Moslim in het nauw te drijven: "In dit hoofdstuk hebben we aangenomen dat de vraag van de authenticiteit en zuiverheid van onze geschriften wordt opgeworpen door de Mohammedaan. Wanneer dit het geval is, zouden we een basisregel in gedachte moeten houden, voordat we onze positie gaan verdedigen. De bewijslast rust op de moslims."

Lof aan Allah dat ik in mijn veertig jaar van weerleggen van de authenticiteit van de Bijbel, waar de Christenen zo stoutmoedig om hebben gevraagd, in staat ben geweest de slag te winnen.

Onthoudt dat wij Moslims niet van deur tot deur gaan om onze religie te promoten. Terwijl Christenen van verschillende gezindtes inbreuk maken op onze privacy en rust, en gebruik maken van onze gastvrijheid om de onoplettende Moslim lastig te vallen.


Diegenen die bang zijn de waarheid naar voren te brengen wanneer zij worden geprovoceerd door deze Christenen, die zelfs zover gaan dat zij onze geliefde "Nabiy" (Profeet) Mohammed (Allah's vrede en genade zij met hem) beledigen, zouden hun Imaan [58][ 67 ] opnieuw moeten onderzoeken.

De lezingen die ik houd zijn bedoeld om deze sluipende missionarissen uit te horen, die het huis en haard van de argeloze Moslim, die druk in de weer is met zijn eigen zaken "aanvallen".

De lezingen zijn ook gericht op het herstellen van de beschadigde waardigheid van de Moslim, die is verstoord door de meedogenloze aanvallen van de Christelijke verspreider. Vraag de arme Moslims van Chatsworth, Hanover Park of Riverlea maar hoe zij zijn onderworpen aan de tirannie van bepaalde missionarissen.

Als deze nederige bijdrage van mij ("Is de Bijbel God's Woord?") een plaatsje vindt in het Moslimhuis als een golfbreker tegen de missionarissen-dreiging, zou mijn inspanning rijkelijk beloond zijn.


Een grotere beloning zou het zijn als ook maar een oprechte discipel van Jezus (vrede zij met hem) naar de Waarheid zou worden geleid, en zou worden verdreven van verzinsels en leugens.De grootste beloning ligt natuurlijk bij Allah de Almachtige, Die ik smeek om leiding en vergeving, en bid en vraag dat Hij mijn inspanning zal accepteren, die ik in al mijn nederigheid aan Hem opdraag.

Ik roep ALLE mensen op om te blijven lezen, leren en te bestuderen. Ik nodig ALLE mensen tot de Islam uit

Tot slot: al het goede in dit boekje komt van Allah, en al de fouten zijn door mij gemaakt.[1] 1 d.w.z uit onwetendheid

[2] d.w.z in tegenstelling tot de Qur'aan-vertaling

[3] een ander woord voor tussenvoegen.

[4] Matteüs 13:13.

[5] d.w.z in tegenstelling tot de Qur'aan-vertaling

[6] Matteüs 27:46

[7] Markus 12:29

7 Markus 12:29

8 Markus 10:18

[11] Markus 11:13

[12] Dit wordt Al hadieth genoemd in het Arabisch

[13] El-Moestafa = de uitverkorene; één van de namen van Mohammed ﷺ‬

[14] Woorden van Sir William Muir

[15] In het Nederlands bekend als Mozes (vrede zij met hem)

[16] Matteüs 9:35

[17] Marcus 8:35

[18] Lucas 20:1

[19] Deze kleinerende titel wordt door de orthodoxen gegeven aan Jehova's getuigen, de zevende dag's adventisten en duizend andere sektes en kerkgemeentes waarmee ze niet overweg kunnen

[20] Openbaring 22:18-19

23 Jesaja 7:14

25 Ned.vert. van de Edele Koran, 19:88-92

26 Nederlandse Vertaling van de Edele Koran 112:3

27 Johannes 5:7

28 Ned. Vert. van de Edele Qur'an 4:171"

29 Marcus 16:19 30 Lukas 24:51"

31 Matteüs 21:7

32 Marcus 11

[29] Lucas 19:36

35 Voorwoord - Collins' pagina's VI en VII."

36 Zie pagina 25

37 Dit is hun manier om het Nieuwe Testament aan te duiden

38 Ned.Vert. van de Edele Qur'an 2:10 "

39 LXX betekent zeventig. Het is de alternatieve titel voor het oude testament dat de jehovah's getuigen gebruiken

40 Deuteronomium 34:5-10

41 Matteüs 9:9 In het Nederlands bekend als Mozes (vrede zij met hem)]..."

43 Ned.vert. van de Edele Qur'an 4:82

44 Tussen acht en achttien jaar zit er een gat van tien jaar verschil. Kunnen we zeggen dat de Alwetende Almachtige niet kan tellen? En dat Hij dus niet het verschil wist tussen acht en achttien?. Als we moeten geloven in de Bijbel als het woord van God, dan zal de waardigheid en status van de Almachtige Heer een laagtepunt bereiken!

45 N.B: even nachecken, want in NBG vertaling en Jehova's staat in beide gevallen 18 jaar! -verandering?!

46 In Shaa Allah zal 'Momtazah' in de nabije toekomst ook een boek uitbrengen met heel veel informatie over de Bijbel, met o.a. fouten en tegenstrijdigheden, Jezus (vrede zij met hem) is NIET gestorven aan het kruis, het raadsel der drie-eenheid opgelost, etc.

47 2 Timoteüs 3:16

49 Genesis 38:7

51 Genesis 38:9-10

52 Genesis 38:16-18

53 Genesis 38:24

54 Zie Matteüs 1:3

55 Matteüs 1

56Genesis 38

57 Op gezag van Djaber (Allah's welbehagen zij met hem), die heeft

58 Deuteronomium 2:19

[51] "Een bastaard zal niet in de gemeente des Heren komen ; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des Heren komen." (Deut. 23:2)

[52] Handelingen 2:30

62 Lukas 1:3

63 Johannes 19:35 en 21:24-25

64 De 32-Bijbelgeleerde

65 Ned.vertaling van de Edele Qur'an - 2:79

66 Een 'aya' is een Qur'an vers

67 Imaan is de Arabische term voor "geloof", bestaande uit innerlijke