Suade ma Ntoboase ne Abotary

nkyerɛmu

kasamu /sɛntɛns: suade sa so eni kasamu no fa firi bra ma ntoboase na nfasowo na no kakraka panati yareni na kyerɛ ... ase na di nkɔmbɔ Fa ka ho mu ne.

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin