• Akan

  ɔkyerɛwfo, Number ma ndeɛma : 1896

  Sheikh Ibn Othaimeen': (1347 - 1421 e 1928 m - 2001), Wuye Kramu Panim ewu Saudi Arabia Krom

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 452

 • Akan

  San-hwɛ ne, ɔkyerɛwfo, Asekyerɛni, Number ma ndeɛma : 300

  Siddiq janti: wu ye imam na asɛmpakanyi na dimafo Bambara kasa, skuulwienyi fi no Faculty ma Sharia Imam Muhammad bin Saud kramosom akwan nyinaa so, na re ɛnɛdeɛ feefeemuni Awurade

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, San-hwɛ ne, Asekyerɛni, Number ma ndeɛma : 297

  Mahmoud Ahmed Mahmoud Ghana Nipa, Wannya ni 1st Degree Afiri Faculty Of Sharia, Master’s Degree Afiri The Higer Institute of Judge, Al-Imam Mohammad Islamic University,Riyadh-Kingdom of Saudi Arabia Sae sae Wu sua Phd. W saa ye Nyami kani eneAsuri pannin a wu Tawba ane Ammar Kramu sɔri a wu Aboaso

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, San-hwɛ ne, Number ma ndeɛma : 215

  Imam of the Komwheni Mosque/kramo dan ewu Medinnah

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 222

  Sa'ad bun saed Al-Gamidee wuye Quran Kenkaeni ni nei eya papa wuye Imam ewu ka'ano Mosque ewu Jeddah-Saudi Arabia

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, Number ma ndeɛma : 290

  Abdul Rahman al-Saadi: • Ya wono ewu OnaizaKoron ewu 12 Bosome Muharram 1307 Hijra Prophet Muhammad, wu wuye ewu Efei 1376 wu nya Enfie 69 . • Onyame enho numubo - wu gae Ecro sem bibirei

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 172

  Imam ewu Haram Nyame dan/ Mosque

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 157

  Imam ewu Haram Nyame dan Mosque

 • Akan

  San-hwɛ ne, ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 363

  Imam Khateeb ewu Medinnah Mosque

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, San-hwɛ ne, Number ma ndeɛma : 150

  Wɔ ye Imam ɛny ɔkasafo ɛwu Kumshine Nyame feri dan a ɛwu Medinnah

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, Asekyerɛni, San-hwɛ ne, Number ma ndeɛma : 129

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 123

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 91

  Wɔ ye Imam ɛny ɔkasafo ɛwu Kumshine Nyame feri dan a ɛwu Medinnah

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 81

  Wɔ yi Imam ɛny ɔkasafo ɛwu Kumshine Nyame feri dan ɛwu Medinnah

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 58

  Din: Mishari Bin Rashid bin Gharib bin Mohammed bin Rashid Afasy. man: Kuwaiti. koran kan do: 1. Shaikh mmradin / Ahmad Abdulaziz Al-Zayat ma bosom has mercy do no, yɛ woo wɔ ... mu 1325 AH / 1907 aka ho kan kɔ no no whole Quran Hafs fi Asim fi Shatebya. 2. Sheikh mmradin / Ibrahim Ali Shehata Sammanud, woo wɔ ... mu 1333 Hjeri- 1915 aka ho na woana kan kɔ no Sheikh exclusive Sheikh Mohammed Siddiq Minshawi na Sheikh Mustafa Ismail na Sheikh Abdul Baset Abdel Samad, na kan no no rebue ma no buukuu Vojazh oral left no di ... akyiri-soro kɔ left nede osuanyi Sheikh Abdalraf Radwan. 3. Sheikh mmradin / Abdul Lifter Rizwan Ali Cherkaoui yɛ woo wɔ ... mu 1351 AH / 1932 aka ho kan no koran kɔ kan no full Asim ibn Abi plateaus Balrwightan ma Shatebya. 4. Sheikh Dr. Ahmed Issa Almasrawi, President ma no Islamic Research Academy na a review ma no koran Sharif not kɔ blossom, kan kɔ no kan Asim ibn Abi plateaus. na others fi Kuwait, Egypt na Saudi Arabia

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 47

  Mahmoud Ali Al bannah woye Quran kenkaene yewunu wu Shibra bas 17/December/1926 ewu Egypt.

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, San-hwɛ ne, Number ma ndeɛma : 38

  Ismail Saeed Attabio wu nya Abodin Krataa efiry Islamic University- Medinnah ewu Kingdom Of Saudi Arabia Mfeye 1996, wu saayi Imam ewu Jallal Mosque ewo Moro market- Kumasi Ashanti, wu ye twi asemkani.

 • Akan

  ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 35

  Wɔ ye Imam ɛwu Haram Nyame feri dan a ɛwu Meccah

 • Akan

  akinkyane, ɔkyerɛwfo, Number ma ndeɛma : 29

Kratafa : 6 - Firi : 1