ɛkyerewiya ɛwu daa atusu Du ɛwu Muharram( Busumi a eɛdi kan ɛwa Islamic calender) Busumi mu eny nin faswu

Kasakyerɛ ni : Mahmoud Ahmed Mahmoud

nkyerɛmu

Nfasuwu a wu Kyerewiya ɛwu ɛda ɛtusu Du ɛny nkunu ɛwa Busumi a ɛdikayn(Muharram)

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin

Nhyehyɛmu: