nhyɛ papayɛ eny hintaw bɔne

nkyerɛmu

Kasamu nhyɛ papayɛ eny hintaw bɔne/ Yen fery Amansan na wu munya Papa Na wu mun Kyi wu mun fery bɔne

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin

Nhyehyɛmu: