Barimba sera aseye eni adia eyese woka(Mpae a eyese wo ye) Mpae a yaye sawoka aseyah

Kasakyerɛ ni : Mahmoud Ahmed Mahmoud

nkyerɛmu

• Kasamu : Barimba sera aseye eni adia eyese woka(Mpae a eyese wo ye) Mpae a yaye sawoka aseyah.

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri