kɔmhine Muhammad, asomudwoe nka no nu tu kɔ ma

nkyerɛmu

kasamu /sɛntɛns tu kɔ ma no kɔmfo na nede tebea / su na lessons sua fi hɔn, na no kasamu /sɛntɛns ma no tebea / su ma immigrants na kyigyinafo said no verses mentioned wɔ ... mu ne

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin

Nhyehyɛmu: