Suna eye se yaye dabia

nkyerɛmu

Kasamu: Suna a eye se yaye dabia ewy nyame achi ana ansana yabeye

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin

Nhyehyɛmu: