Sunah/nafila yaye ansana Zuhr nyameferi ne Zuhr ach

nkyerɛmu

Kasamu: Nafila yaye ansan zuhr nyameferi ne Zuhr achi

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin