ስለ ኢስላም አጭር ማብራሪያ

Download
ሰለዚህ ድረ-ገፅ ለአስተባባሪው አስተያየት ላክ

ትንታኔ ማብራሪያ

 eK ›=eLU ›ß` Tw^]Á

´Óσ

uSÇ=“ ›=eLT© ¿’>y`c=+

¾Ø“ƒ“ ¾U`ﷻ‬` T°ŸM

ƒ`Ñ<ﷻ‬

›u< Ì’ÃÉ dMQ

SpÉU

     UeÒ“ Ÿva‡ ¾h¨<” u‹a¨<“ u°´’~ ¨Å ›=eLU KS^¨< °”Ç=G<ﷻ‬ uØuu< ›=eLU” ‹L ÁK” ›ØUV uÚKT ¨

     cLU“ °´’ƒ u}LŸ<ƒ ›ud]“ ›eÖ”nm ' u`c<(u›LI) ðnÉ ¨Å ›LI }×] ' °”Ç=G<ﷻ‬ K›KU w`H” ð”×m uJ’<ƒ ¾SÚ[h¨< SM°¡}— uS

     ›LII °”Ç=I ÃLM :- # Ÿ›=eLU K?L HÃT•ƒ” ¾T>ðMÓ c¨< ðîV Ÿ°`c< }kvÃ’ƒ ¾K¨<ﷻ‬ ' °`c<ﷻ‬ uSÚ[hÃ~ ¯KU ŸŸd]­‡ ’¨< ::$ ›M-¯>ﷻ‬^”  85 .

     ¾›KTƒ Ñ@ Ø^ƒ ÃÑv¨<“ Ÿ›=eLU ¨<Ü T”—¨<ﷻ‬ GÃT•ƒ Ÿ”~ °”ÅJ’“ }kvÃ’ƒ °”ÅK?K¨< ' °`c<” ¾}kuKU c¨< ¾Ÿc[“ ¾Öó SJ’<” ›w^`…M::

     °”ÅT>¨k¨< vK”uƒ ²S” ›w³—¨< I´w kØ}—¨<” S”ÑÉ ¾d} ›LI”ﷻ‬ ¾"Å ’¨< ' ÃIU TKƒ ¾›ÃG<É ' ¾¡`eƒ“' ¾u<ÉH' ¾H>”Æ“ ¾¢T>’>´ﷻ‬ ›T™‹ °”Ç=G<ﷻ‬ ¾}k\ƒ ¾v°É ›UM¢ }ŸÄ‹ G

     ›LII ¨Å ›=eLU ¾S^¨<“ SM"ﷻ‬ °ÉM ¾ÑÖS¨< ' °”Ç=G<ﷻ‬ °¨<’ƒ” KTw^^ƒ ‹KA ¾cÖ¨< c¨< ›=eLU” K=ÁÅ`eL†¨<'¨Å`c<ﷻ‬ K=Ö^†¨< ÃÑvM:: ÃIU u’`c< Là Te[Í °”Ç=J” ﷻ‬“MvƒU ¨Å ›=eLU ÃÑu< ²”É ’¨<::

     ›”É c¨< ¾SËS]Á¨< ¾Ç°ª (cu") °`Uͨ< ¾T>×^Kƒ” ¯LT Td¨p °”ÅSJ’< ÃI ›ß` SîNõ ›=eLU” uTe}ª¨l [ÑÉ ›Ò» ÃJ“M::›LII ßõ” Mx“” ¾T>Ÿõƒ'¾Å’q[ Ða” ¾T>ÁcT'¾¨[ ¯Ã”” ¾T>Áu^ °”Ç=ÁÅ`Ѩ<“ õ_ÁT °”Ç=J” °”S—K”::

     ÃI ›ß` SîPõ K›ÇÇ=e S[Ç ’¨<::ÃIU u›LI ðnÉ °eMU“†¨< ÁT[ °”Ç=J” u`c<ﷻ‬ Là °”Ç=ì’< u›=eLT©¨<ﷻ‬ Ø] uSd}õ ›=eLU” u›"vu=Á†¨< LK< c­‹ °”Ç=ÁÅ`c< ›e}ªî* ÁÅ`ÒM::¾Ç°ª”“ ¾ƒÓM” v”Ç=^ °”Ç=Á’Óu< ÁÓ³†ªM::ìÒ u›LII °Ï ’¨<::KðKѨ< ÃcÖªM::

       UeÒ“ K¯KTƒ Ñ@ K›LII ’¨< !!

        uSÇ=“ ›=eLT© ¿’>y`c=+

         ¾Ø“ƒ“ ¾U`ﷻ‬` T°ŸM

 eK ›=eLU ›ß` Tw^]Á

   UeÒ“ K›KTƒ Ñ@ K›LI ¾}Ñv ’¨<:: ¾›LI cLU“ °´’ƒ ¾SM°¡}™‹ S] uJ’<ƒ ’wà uS

     ›=eLU TKƒ #Ÿ›LI K?L uGp ¾T>SK¡ Ñ@ ¾KU'S“ TS”' u›”Åuƒ SSeŸ`“ u}Óv`ﷻ‬ T[ÒÑØ'ueÉe~ ¾›=T” Sc[„‹ TS”“ ›Ue~” ¾›=eLU Se[„‹ SðìU °”Ç=G<ﷻ‬ ÃI”’< e^ vT[ SMŸ< SðçU”(›=Id””) ÁÖnMLM::

     ›=eLU & ›LI ¾’wÁƒ“ ¾SM°}™‹ (\cÁ uJ’<ƒ u¯wÅLI MÏ S“ kLM' ›ÇÒ‹ﷻ‬ J’ ›c†Ò] ’Ñ` ¾K?Kuƒ ›É`ԁM:: ›T™‹” Ÿ›pU uLà ¾J’ ƒ°³´ ›L²³†¨<ﷻ‬:: ¾TËK<ƒ”ﷻ‬ Óȁ ›LÅ[Ñv†¨<ﷻ‬:: ›=eLU Sc[~ ¾›LI ›”É’ƒ' SKÁ¨< °¨<’}˜’ƒ' ³u=Á¨< õƒI ' S’h¨< Gp“ °´’ƒ ’¨<:: ›=eLU c­‹” uS”ðd© Q聆¨<ﷻ‬ J’ K¯KT© ’ ¨Å J’ ’Ñ` GS^' u›”í\ﷻ‬ ÔÍ= ŸJ’ ’Ñ` GÁeÖ’pp Lp GÃT•ƒ ’¨<::

  ›=eLU ›LII ¾c¨< MЋ” °ﷻ‬’ƒ“ vI] Áe}"ŸKuƒ' ¾Æ”Á”“ ¾›¤=^” Ièƒ ÁdS[uƒ' ¾}^^l ›SK"Ÿ„‹”“ ¾}KÁ¿ ´”vK?­‹” ›”É uTÉ[Ó Ÿ”~ ŸJ’ îMSƒ ›Ø`„ ¨Å °¨<’ƒ ¾S^uƒ GÃT•ƒ ’¨<:: ›ÖnLà IÓÒ~ﷻ‬ J’ SM°¡„‡ õì<ﷻ‬ uJ’ SMŸ< }w^`}ªM:: ›=eLU Gp” °”Í= ›M}“Ñ[ﷻ‬! u°¨<’ƒ“ uõƒI °”Í= ›Mð[ÅU! ƒ¡¡K— °ﷻ‬’ƒ”' k“ ¾J’ }Óv`”' ¾Lk vI]” °”Ç=G<ﷻ‬ Lp e`¯ƒ” ›e}UbM::

     ¾›=eLU SM°¡ƒ ¾T>Ÿ}K<ƒ” ¯LT­‹ Á"ƒM:-

1- ¾SËS]Á¨< ¯LT¨< ¾c¨< MЋ” Ÿð×]Á†¨< Ò` Te}ª¨p c=J” ÁT\ eV‡ ¨Å` °”ÅK?L†¨< ' SM"ﷻ‬ vI]Á~ UdK? °”ÅK?L†¨< ' uØuw ¾}VK< e^­‡”ﷻ‬ T”ﷻ‬ °”ÅTÃÒ^¨<' °”Ç=G<ﷻ‬ ›UM¢(¯>vÇ) K`c< w‰ °”ÅT>Ñv u²=IU u=Ö? °”ÅK?K¨< Áe}ﷻ‬^M::

2- ¾c¨< MЋ ›LI ul`œ”“ uGÇ=e ¾Å’ÑÒ†¨<” uÆ”ÁU J’ u›¤=^ eŸ?T ¾T>ÁÅ`Ò†¨<” ƒ°³³~” °”Ç=ðêS<' ŸŸKŸL†¨<ﷻ‬ ’Ña‹ °’Ç=qÖu<' u²=IU ›Ò` ¾K?K¨<” ›LI” w‰ °”Ç=ÁSMŸ< Ã×^M::

3- ŸVƒ u%EL ¾T>•^†¨<” °× ð”' ukw` ¨ÁÒØT†¨<” G<’@' uƒ”d›? k” ÁK¨<” ¡e}ƒ“ ›LIU °”ÅT>}dcv†¨< °”Ç=G<ﷻ‬ ¾SM"ﷻ‬ e^ ªÒ SM"ﷻ‬' ¾¡ñ e^ ﷻ‬”ÇU ¡ñ SJ’<”“ °”že^†¨<ﷻ‬   SÚ[h†¨< ¨Å Ë’ƒ ¨ÃU ¨Å °dƒ °”ÅT>J” ÁeÑ’´v†ªM::

|  Ÿ²=I uSkÖM ª“ ª“­‡” ¾›=eLU S`J­‹ ›Ö` vK SMŸ< KTw^^ƒ °”V¡^K”::

 ›`"’M ›=T” (¾°ﷻ‬’ƒ T°²“ƒ)

1-u›LI TS”- u›LI TS” ¾T>Ÿ}K<ƒ” ’Øx‹ Á"ƒM::

1.1- u›LI Ñ@ƒ’ƒ TS”:- ›LI ð×] Ñ@“ ¾GÁe}“w`“ u’`c<ﷻ‬ Là S

1.2- u›LI w†— }SLŸ=’ƒ TS”:- ›LI °¨<’}— ›UL¡ °”ÅJ’“ Ÿ`c< K?L ¾T>SK¡ T”—¨<ﷻ‬ ›"M Ÿ”~ °”ÅJ’ TS” ’¨<::

1.3- u›LI eV‹“ vI]Áƒ TS”:- ul`œ”“ uGÇ=e u}ÑKì¨< Sc[ƒ ›LI SM"ﷻ‬ cV‹“ ¾Ll UK<° ¾J’< vI]Áƒ °”ÇK<ƒ TS” ’¨<::

2-uSL°¡ƒ TS”-SL›=¢‹ ²¨<ƒ` ›LI” ¾T>Ѳ<' Kƒ°³³~ﷻ‬ }Ѹ ¾J’< ›LI ¾ðÖ^†¨< ¾}Ÿu\ va‡ “†¨<:: ›LI ¾}KÁ¾ ¾e^ É`h cØ…†ªM:: Ÿ’`c< S"ŸM Í=w]M ¾}vK¨< ¾¨Qà (Ÿ›LI ¨Å ’wÁƒ ¾T>¨`É SM°¡ƒ) ¨Ÿ=M c=J” Ÿ’wÁƒ“ Ÿ\c"M(T>"›=M) ¾}vK¨< SM®¡ ÅÓV K´“w“ K}¡KA‹ ¾}SÅu ’¨<:: ›=e^òM ÅÓV u¯KU Øóƒ“ uƒ”d›? k” uk”É KS”óƒ }SÉvDM:: °”Ç=G<ﷻ‬ SKŸ²? ’õe” KT¨<׃ }SÉvDM::

3-uSîNõƒ TS”- ›LI uSM°¡}™‡ Là p” SS]Á' ìÒ“ }GÉf” Á²K< SîNõƒ” ›¨<`ÇDM:: Ÿ’²=IU ¨Ÿ}K<ƒ” °“¨

/ }¨<^ƒ- ›LI u’w¿ Su Là Á¨[Ũ< c=J” K›=e^›?M MЋ Ÿ}cÖ<ƒ LLp SîNõƒ ›”Æ ’¨<::

/ ›=”Í=M- ›LI u’w¿ ¯>du Là Á¨[Ũ< SîNõ ’¨<::

/ ²u<`- ›LI K’w¿ ǬÉu ¾cÖ¨< ’¨<::

/ cUu ¾}cÖ ’¨<::

/ Ll l`œ”- ›LI uSÚ[h¨< ’wà uS•` ¾Øun¨<” ªeƒ“ ›LI ¨eÇDM::

4-u\c(uSM°¡}™‹) TS”- ›LI ¨Å õÖ<^”  SM°¡}™‹” M"DM:: ¾SËS]Á¨< ’d”“ ®<²Ã`” ÚUa (¾›LI cLU“ °´’ƒ u’`c< Là ÃG<”) c¨< ¾J’< õÖ<^” “†¨<:: ¾›LI” w†— Ñ@ƒ’ƒ ¾T>ÁÒ^†¨< ﷻ‬”ﷻ‬ ¯Ã’ƒ SK¢© vQ] ¾L†¨<ﷻ‬:: ›LI Ÿva‡ S"ŸM SM°¡ƒ ›É^j‹ uTÉ[Ó ›¡wb†ªM::›LIU SM°¡~” uS

5-uSÚ[h¨< k” TS”- ¾SÚ[h¨< k” ›LI õØ[ƒ” uS=cuewuƒ' ¾c¨< MЋ” Lp }ÉL ¨ÃU ›dTT> p׃ vKuƒ ¯KU °”Ç=•\ ŸSnw^†¨< QÁ¨< ›É`Ô ¾T>Áe’duƒ k” ’¨<:: uSÚ[h¨< k” TS” ŸVƒ uL vK< ¡e}„‹ uSŸc}¨< °”Å ƒ”d›?' Scwcw“ SS`S` °”Ç=G<ﷻ‬ Ë’ƒ“ ËG’ﷻ‬ ¨

6-ukÅ`(u¨‌‌°”ÇeÑ– TS” ’¨<:: ›LI ²”É GŸcƒ ’Ñ` ¾KU::

! ! ! ! !

 ›`"’(¾›=cLU T°²“ƒ)

   ›=eLU u›Ueƒ Sc[„‹ Là ¾}Ñ’v ’¨<:: T”—¨<ﷻ‬ c¨< ƒ¡¡K— S‹K¨< u’`c< ›ﷻ‬• }Óv^© c=ÁÅ`Ò†¨< w‰ ’¨<:: °’`c<ﷻ‬ :-

1- #L ›=LG ›=MKLI SÑ’v¨< °`dD” Sc[ƒ ›É`Ô ’¨<:: ›LI °¨<’}—¨< ›UL¡ ’¨<:: Ÿ`c< uk` ÁK< ›TM¡ƒ uSSK¡ TKƒ ’¨<::

    u’w¿ S

2- cLƒ:- uk”“ uT ›Ueƒ Ñ>²? ¾T>ðìS< ›Ueƒ cL„‹(eÓÅ„‹) “†¨<:: ›LI uva‡ Là ÁK¨<” Gp °”Ç=¨Ö<' KìÒ­‡ﷻ‬ UeÒ“ °”Ç=ÁÅ`c<“ Ÿ›ìÁò“ Ÿ}ÖL }Óv` ŸM"à °”Ç=J”L‹¨< cLƒ” Å”ÓÔL†ªM:: cLƒ Ÿ´S<ƒ“ ŸìÁõ }Óv` GeØ`ﷻ‬ ¨Å`c< ÃìMÁM::

   ›LIU ¾HÃT•ƒ îÉkƒ ¾›=T” Ø”"_ ‌‌°”Ç=G<ﷻ‬ p`w“ \p SM"ﷻ‬ ﷻ‬”Ç cLƒ” }ŸƒKA °’Ç=S× ›É`ÕM:: SM"ﷻ‬ ﷻ‬”Ç”ﷻ‬ ÁeÑ—M:: °”Ç=G<ﷻ‬ Lp ›"L©“ S”ðd© °`"” Ãc×M:: Ÿ²=IU vhÑ` uÆ”ÁU J’ u›¤=^ eŸ?T ÁÅ`ÒM::

3- ²":- ²" TKƒ Óȁ ¾J’uƒ c¨< u¾›S~ KT>Ñv†¨< ‹Ó[™‹“ KK?KA‹ ²" °”Ç=¨eÆ K}ðkÅL†¨< c­‹ ¾T>ŸõK¨< cÅn(U) ’¨<:: ¾²"” ’>dDw(²" Óȁ ¾T>J”uƒ ›’e}—¨< ¾Ñ”²w SÖ”) ¾Å[c Ñ”²w uK?K¨< c¨< Là Óȁ ›ÃJ”ﷻ‬:: Óȁ ¾T>J’¨< uvKGw„‹ Là c=J” ÃIU GÃT•© Óȁ†¨<” °”Ç=¨Ö<“ ›=eLT© vI] u¨‹K< Øó„‹ ÃŸLŸLM:: ŸðìS¨< ¨”ËMU ÁìǪM:: K‹Ó[™†“ °`ǁ KT>g< ¨Ñ•‹ ÉÒõ ÃJ“M:: wKAU KTIu^© ‹Óa‹ Sõƒ[email protected] ÃJ“M:: ŸSJ’<ﷻ‬ Ò` ÃI U (²"ƒ) KvKGw„‹ ›LI Ÿc׆¨< Ñ”²w“ ”w[ƒ Ò` c=’íì` u×ﷻ‬ Ømƒ ’¨<::

4- ïU:- ïU TKƒ u¾›S~ °”Å Ú[n ›q×Ö` u²Ö’—¨< ¨` ¾}Ÿu[¨<” ¨`H [SÇ” SïU ’¨<:: u[SÇ” u¾k’< ÔI ŸkÅÅuƒ Ñ>²? ËUa ËUu` °e¡ƒÖMp vK¨< Ñ>²? u›=eLU Ÿ}¨c’< ›”Ç”É Sc[© õLÔ„‹:- ŸUÓw' SÖØ“ eÒ© }^¡x  uSqÖw ¾›KU S

5- NÏ:- NÏ TKƒ ¨Å }Ÿu[¨< ¾›LI u?ƒ("°v) K¾ƒ ÁK ¯>vÇ(›UM¢) KSðìU u}¨c’ ¾Ñ>²? ÑÅw ¾T>Å[Ó Ñ<µ ’¨<:: NÏ u›=eLU Lp x ÁK¨< ¯>vÇ ’¨<:: ›LI ›pU vK¨< c¨< Là uQè~ ›”É Ñ>²? Óȁ ›É`ԁM:: KNÏ e’e`¯ƒ S²?“ ux ¾}¨c’< ¾NÏ c^­‹” u›”É’ƒ ÁŸ“¨<“K<::Ÿª“ ª“­‡ ¾NÏ }Óv^ƒ S"ŸM u¯[ó SqU' u}Ÿu[¨< "°v ²<]Á Öªõ TÉ[Ó' fó“ S`ª u}vK<ƒ }^^­‹ S"ŸM SaØ ÃÑ–<M:: NÏ KSlÖ`“ KS²`²` ¾T>ÁÇÓ~ °ÏÓ w²< GÃT•©“ TQu^© ØpV‹ ›K<ƒ::    

! ! ! ! !

 ›M-›=Id”

    ›=Id” TKƒ uMx““ u}Óv` ›LI” °”ÅU¾¨< ›É`ÑI TUK¡ ’¨<:: ›”} v¾¨< °`c< ÁÃHM“! ÃI”” uMx“ uTdÅ` u’w¿ﷺ‬ c<“ Sc[ƒ ¯>vÇ” SŸ¨” ðKÒ†¨<”ﷻ‬ ›KSí[` ›=Id” ’¨<::

~ ~ ~ ~ ~

   Ÿ²=I uLà eK›=eLU' ›=T”“ ›=Id” ¾cð[¨<” ›Ö` ÁK Tw^]Á #›=eLU$ ¾T>K¨< SÖ]Á Á"ƒ}ªM::

    °”ÅT>¨k¨< ›=eLU ¾ÓKcx‹”ﷻ‬ J’ ¾›=eLU© TIu[cx‹” Qèƒ uÆ”ÁU J’ u›¤=^ KeŸ?ƒ uT>Áun†¨< SMŸ< e`¯ƒ ›eóDM:: KUdK?:- ƒÇ`” ðkÅ: ›u[ﷻ‬:: u›”í\ﷻ‬ ´S<ƒ”“ Ów[-cÊT©’ƒ” °”Ç=G<ﷻ‬ ScM ìÁõ }Óv^ƒ” ŸKŸK:: ´UÉ“” SkÖM”' KÉJ‹“ K‹Ó[™ƒ T²”“ S”ŸvŸw” Óȁ ›Å[Ñ:: SM"ﷻ‬ ìvÔ Gј” ØpU ðkÅ:: ¨KÉ”“ ¡M¡M ¾J’< Tßu`u`“ TKM ÁKv†¨<” ¾”ÓÉ ²`ö‹ uS

    c­‹ KIÓÒ~ ŸSѳƒ“ ¾K?KA‹” Swƒ ŸSÖup ›"DÁ °”ÅT>KÁ¿ ŸÓUƒ ¨‌LU” ¡Ê S¨<׃) ' ´S<ƒ ' ›e"] SÖØ SÖ׃“ uSdcK<ƒ ¾›LI” QÓÒƒ uS×e uT>ðìS< ¨”ËKA‹ Là ŸuÉ ÁK p׃ Å”ÓÕM:: °”Ç=G<ﷻ‬ uc­‹ ÅU' ”w[ƒ“ ¡w` Là uT>ðìS< °”Å ÓÉÁ' e`qƒ' eU TØóƒ' ÉwÅv“ ¾c­‹” ”w[ƒ ÁK›Óvw S¨

    °”Ų=G<ﷻ‬ ›=eLU uѸ“ u}Ѹ S"ŸM ÁK¨<” Ó”–<’ƒ uS¨c” ›e}ÇÅ`” e`¯ƒ ›eóDM:: }Ѹ¨< Q´w ¨”ËM ’¡ vMJ’ ’Ñ` uSÁeŸƒK¨< S²´ du=Á ›Sî” ŸM¡LDM::

! ! ! ! !

    uSÚ[hU ÃI‹” ›Ö` ÁK‹ SM°¡ƒ u²=I TÖnKÁ Gdw °’sÝK”::

_ ›=eLU uc¨< MЋ“ uÑ@†¨<' uÓKcx‹“ uT>•\uƒ TIu[cw S"ŸM uG“ Ø\ TIu^©  Ó”–<’ƒ” K}ŸÄ‡ ›e}UbM:: u›”é\ﷻ‬ SØö ŸJ’ vI]“ h"^  ŸJ’  Ó”–<’ƒ }ŸÄ‡” ›eÖ”psM:: ÃIU ¾›=eLU” UK<°’ƒ“ uGuÏ °”ÅJ’ ¾T>Ádà ’¨<::

UeÒ“ K¯KTƒ Ñ@ K›LI ¾}Ñv ’¨< !