Lashouli Halaladounika

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

Nienfoli suruman

• nkamafolokombouyoromadjiya kabo haramouma • haramou sira.ani ibi iyoromadjiya ama togomina.

Anw makobe i ka hakili nan na