Lashouli Halaladounika

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

Nienfoli suruman

• nkamafolokombouyoromadjiya kabo haramouma • haramou sira.ani ibi iyoromadjiya ama togomina.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma
Anw makobe i ka hakili nan na