• Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 452

 • Bamanan

  lasekin ni kela, walafili la, Bayelemali kela, fenw djate : 300

  Charia kenlende do Riyadh universite imam kanlanso la.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, lasekin ni kela, fenw djate : 215

  Alimamido Madin Kira ka misiribala

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 222

  Saad ben Said Al Gamidi, Kurana kalan na lako donen do, Kanu misiri alimami do Dammam Saudia djamana kan, Imam chatibi tokola kalan so niemoko do Dammam.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 172

  Alimami do Makah Alikaba misiri bala.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 157

  Alimamido Makah Al kaba misiri la.

 • Bamanan

  lasekin ni kela, walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 363

  Alimami do Kira ka misiri la Madina

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, lasekin ni kela, fenw djate : 150

  Alimamido Madina KIra ka misiri bala.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 123

 • Bamanan

  walafili la, Bayelemali kela, fenw djate : 107

  Almami do, mali wadjouli kelaw ka ton yinmogo do, mali silamew ka tonmba tonde do.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 91

  Alimamido Madina Kiraka misiri bala.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 81

  Alimamido Madina Kira ka Misiriba la

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 58

  Michari ben Rachid Al Affasi, Kuweiti ka do, Aye kurana kalan karamoko baw fe ina fo Ahmad Az-zayat ani Ibrahim Ali chahata ani Abdu Rafi Ridwani Ali Ach-charkawi ani Ahmad Issa Al ma-asirawi ani karamoko werew Kuweiti ani Egypti ani Saudia

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 50

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 47

  Mahmud Ali al banna Egypte Kurana kalana lakodone do, abankera Egypti san 1926, aye kurana durusi karamoko Musa Al mintachi bolo, asi san tani kele. Okofe atara dina famuyaw kalan (tonto) dukura. Aye Kurana kalan tiokoyaw Kalan Karamoko Ibrahim ben Salam Al maliki fe, Afatura san 1405h/1985.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 35

  Alimami do Makah Alkaba misiri bala.

 • Bamanan

  Kurana kalan na, walafili la, fenw djate : 29

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 28

  Farise Abade kurana kalan kan duman do Yamani kado lasili do, aye kurana doniya Gafe dow kanta , ani Kurana kalankan, Alimami do ali ben Abi talibi misiri la Saudia Djamana kan.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 28

  Abdallah Ali Abdallah Basfar abankera Djida san 1381h, aye lisansi soro san 1406h, ka master soro san 1412h, aye Doktora soro san 1419h. aye labilali sebe soro kurana kalan tiokoyala Karamoko Docter Ayman Ruchdi suweid fe san 1407h.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 28

  Ahmad ben Ali ben Muhamad Al adjmi, abankera (kubar) san 1968 , aye doctora soro Kurana fasari lila. aye master soro lahor pakistan imam kalanso ba bolo farala.

gafe fura : 6 - kabo : 1