Silameya ka makodo yatimede na

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbla, Djon ye yatimeye, yatime kilan yoro, yatime ka kon silameya yin, silameya ka makodo yatimena, makodo yatime la au nafa.

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na