sanuya

walanda di baka : Ibrahim Diaby

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yimbla, silameya ka makodo sanuya la, Alahkira ka sanuya kanu Ni, Noko kololow, Misiri sanuya fusamantiya, kuma labanw.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na