sanuya

walanda di baka : Ibrahim Diaby

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yimbla, silameya ka makodo sanuya la, Alahkira ka sanuya kanu Ni, Noko kololow, Misiri sanuya fusamantiya, kuma labanw.

Anw makobe i ka hakili nan na