Soli Allah kira kan

walanda di baka : Ibrahim Diaby

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinmbla, Lachuli ka ta Allah yinsira ya man, Ni ye Fin mi kanu Ibo kofo ka djaya,kira kanu kiti, kira kanu djokoya, Allah ka soli kira kan, soli djokoya kira kan,soli Allah kira kan O sara.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma
Anw makobe i ka hakili nan na